Skip to main content

GOVERNANCE, HEALTH AND MEDICINE. OPENING DIALOG BETWEEN SOCIAL SCIENTISTS AND USERS

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zdrowe interakcje na rzecz lepszej opieki zdrowotnej

Naukowcy społeczni oraz strony spoza środowiska akademickiego przekroczyli granice swoich dyscyplin, aby dokonać wymiany wiedzy i doświadczenia w zakresie zdrowia i medycyny. Wyniki tej inicjatywy mogą wpłynąć na politykę w sprawie wschodzących technologii, domowej opieki zdrowotnej oraz organizacji pacjentów.

Zdrowie

W ramach projektu "Zarządzanie, zdrowie i medycyna: przystąpienie do dialogu między specjalistami ds. nauk społecznych a użytkownikami" (Meduse) się zainicjowano dialog między naukowcami społecznymi a podmiotami spoza środowiska akademickiego w obszarach medycyny i zdrowia. Do drugiej grupy głównych podmiotów zaliczali się profesjonaliści, organizacje pacjentów oraz decydenci. Finansowany przez UE projekt był skoncentrowany na trzech kwestiach roli polityki zidentyfikowanych w ramach sieci grup tematycznych piątego programu ramowego (5PR) "Identyfikacja trendów w europejskiej przestrzeni medycznej: wkład nauk społecznych i humanistycznych" (ITEMS). Były to: dynamika europejskich organizacji pacjentów, nowe wschodzące technologie oraz obowiązki w ramach domowej opieki zdrowotnej w kontekście europejskich systemów i kultur, a także międzynarodowe i europejskie perspektywy w zakresie agencji bezpieczeństwa zdrowotnego. Projekt Meduse zajął sie realizacją swoich celów poprzez zorganizowanie trzech konferencji, z której każda poświęcona była jednej z trzech kwestii. Udział od 60 do 80 uczestników zapewnił wachlarz zróżnicowanych doświadczeń i punktów widzenia, a także ułatwił wymianę wiedzy między delegatami, którzy obejmowali obie grupy docelowe. Wymiana skupiała się wokół pytań nawiązujących do programu działań naukowych i politycznych, wiedzy niezbędnej do udzielenia odpowiedzi na te pytania, a także najlepiej dopasowanych modalności partnerstwa między naukowcami społecznymi a podmiotami spoza środowiska akademickiego generującego niezbędną wiedzę.L Aby dyskusje w możliwie największym stopniu skłaniały do czynnego udziału, uczestnicy zostali podzieleni na trzy przypadkowe grupy; odbyli dyskusje, po których nastąpiły prezentacje plenarne dokumentów dotyczące każdego tematu. Opiekunowie grup pilnowali, by dyskusje nie odbiegały od tematu, natomiast respondenci przedstawili ustne podsumowanie na zakończenie każdej sesji, które uczestnicy mogli komentować. Taka organizacja wydarzenia pozwoliła na czynną wymianę pomysłów pośród wszystkich uczestników, co odniosło znaczny wpływ.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania