Skip to main content

Governance for Sustainability

Article Category

Article available in the folowing languages:

Lepsze zarządzanie dla dobra przyszłości

Koncepcja zrównoważonego rozwoju nie będzie możliwa do zastosowania w społeczeństwach, o ile nie będzie towarzyszyć jej dobre zarządzanie. Zrozumienie wiedzy gromadzonej w celu skuteczniejszego zarządzania stało się kluczowym czynnikiem w usprawnianiu procesu zrównoważonego rozwoju.

Zmiana klimatu i środowisko

Zrównoważony rozwój stał się być może najważniejszym zagadnieniem XXI wieku zapewniającym trwałość społeczeństw i ekosystemów naszej planety. Finansowany ze środków UE projekt "Zarządzanie zrównoważonym rozwojem" (G-FORS) zbadał w jaki sposób "społeczeństwa oparte na wiedzy" zdobywają wiedzę i wykorzystują ją do zarządzania zrównoważonym rozwojem. W ramach projektu przyjrzano się procesowi tworzenia i wdrażania polityk dotyczących środowiska i zrównoważonego rozwoju. Przeanalizowano również nowe modele rządzenia, różne formy wiedzy oraz proces ewolucji wiedzy w społeczeństwie opartym na wiedzy. Różne formy wiedzy oraz ich wpływ na sposób rozumienia zrównoważonego rozwoju, zbadano, koncentrując się przede wszystkim na relacjach pomiędzy decyzjami a czynnikami ryzyka. Naukowcy przeanalizowali możliwości rozwiązywania problemów oraz sposoby wdrażania polityk związanych z handlem emisjami zanieczyszczeń, zarządzaniem jakością powietrza oraz strategiczną oceną środowiskową. W ramach projektu opracowano również wskaźniki pomiaru procesów politycznych, gospodarczych i administracyjnych, aby pomóc w stworzeniu zrównoważonych polityk, między innymi dla takich obszarów, jak środowisko, gospodarka czy sfera społeczna. Dokonano oceny kluczowych ekonomicznych, społecznych i politycznych ról możliwych do odegrania przez lokalne jednostki w procesie zarządzania. Zbadano koncepcje zrównoważonego rozwoju i kształtowania polityki w tym zakresie, stwierdzając przy tym istnienie trudności w pogodzeniu ze sobą trzech wymiarów zrównoważonego rozwoju (spójności, wszechstronności i agregacji). Trudność ta prowadziła zwykle do dominacji jednego wymiaru lub niespójności polityki. Strategia zastosowana w projekcie polegała na gromadzeniu informacji o odbiorcach docelowych, na podstawie których stworzono bazę danych i stronę internetową poświęconą projektowi. Wyniki uzyskane w ramach przeprowadzonych warsztatów i w ramach projektu zostały udostępnione interesariuszom, aby promować dobrą praktykę zrównoważonego rozwoju w całej Europie.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania