Skip to main content

Resolving Climatic impacts on fish stocks

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zmiana klimatu i łowiska oceaniczne – cała historia

Łowiska oceaniczne w sposób naturalny podlegają cyklicznym zmianom. Jedno z ostatnich badań pokazało, jak globalna zmiana klimatu wpływa na radykalizację tych zmian.

Zmiana klimatu i środowisko

Panujące w oceanach warunki, np. temperatura, wykazują wahania w cyklu dzisięcio- a nawet kilkudziesięcioletnim, wpływające na ryby i całe ekosystemy. Globalne ocieplenie powoduje intensyfikację tych efektów, przez co zarządcy łowisk stają przed jeszcze większymi wyzwaniami przy tworzeniu strategii zrównoważonej eksploatacji zasobów rybnych. Z uwagi na wciąż ograniczoną wiedzę na temat ogólnego wpływu na zasoby rybne, autorzy projektu "Analiza skutków klimatycznych dla stad ryb" (Reclaim) przeprowadzili kompleksowe badanie, które pozwoli poprawić zdolności prognostyczne przyszłych inicjatyw badawczych w tej dziedzinie. Naukowcy badali procesy troficzne, rozmieszczenie geograficzne i wymagania siedliskowe ryb i skorupiaków w jednej ze strategicznych stref połowowych, na północnowschodnim Atlantyku. Prace skupiały się na dwóch głównych oceanicznych komponentach – fizycznym i ekologicznym. Przeprowadzono modelowanie zmian zasolenia, kwaśności i temperatury wody, posługując się modelem ogólnej cyrkulacji (GCM). Następnie dokonano ulepszenia metod modelowania danych, aby poprawić precyzję symulacji. Badania nad ekofizjologią gatunków oraz historią życia gatunków, skutkami klimatu i populacjami ryb dostarczyły ważnych danych do przyszłego planowania. Znaleziono wiele dowodów potwierdzających zależności między zmianami klimatu a populacjami ryb. Wpływ klimatu jest większy w przypadku gatunków bentonicznych (żyjących na dnie) niż pelagicznych (żyjących pod powierzchnią wód). Badania historii gatunków wykazały, że jednym z kluczowych czynników środowiskowych jest liczebność ofiar zarówno na wczesnym, jak i późnym etapie cyklu życia gatunku. Zdolność przystosowywania się ryb do zmian środowiskowych może złagodzić niektóre skutki zmian klimatu, przy czym kwestia ta będzie przedmiotem przyszłych badań. Projekt Reclaim nie tylko dostarczył informacji na temat przyszłego stanu ekologicznego naszych oceanów, ale również stworzył podstawę do prognozowania zmian, tak ważnego dla łowisk komercyjnych i regionalnych gospodarek.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania