Skip to main content
European Commission logo print header

Relationships between ecological and chemical status of surface waters

Article Category

Article available in the following languages:

W kierunku poprawy jakości wody w Europie

Finansowane ze środków UE badanie dotyczyło wpływu środowiskowego na ekosystemy wodne wód powierzchniowych. Stworzenie odpowiednich narzędzi do monitorowania utoruje drogę do poprawy czystości wody w Europie.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Zgodnie z ramową dyrektywą wodną (WFD) wszystkie państwa członkowskie UE zobowiązane są do zapewnienia obywatelom wody dobrej jakości i w odpowiedniej ilości. W tym celu muszą monitorować jakość chemiczną wód powierzchniowych oraz działanie ekosystemów wodnych. W ramach inicjatywy Rebecca badano zależności między chemicznym i ekologicznym stanem wód powierzchniowych a oddziaływaniem różnych warunków środowiskowych. Konsorcjum pracowało także nad stworzeniem narzędzi, które państwa członkowskie UE mogłyby wykorzystać do monitorowania i planowania działań zgodnie z wymaganiami WFD. W pierwszej kolejności badacze zebrali dane chemiczne i biologiczne z różnych regionów geograficznych, aby przyporządkować progi ekologiczne różnym klasom jakości wody. Zgromadzone dane wykorzystano także do zbadania zależności między różnymi skutkami środowiskowymi a jakością wody. Dokładnemu badaniu poddano między innymi fitoplankton, który jest uważany za obiecujący wskaźnik zdrowego rozwoju ekosystemów wodnych. Przeanalizowano także inne wskaźniki, które pozwoliłyby uwzględnić wpływ różnych połączonych warunków środowiskowych na jeziora, rzeki i wody przybrzeżne. Dzięki tym zintegrowanym wskaźnikom projekt Rebecca przyniósł ważne informacje na temat funkcjonowania ekosystemów wodnych, a jednocześnie był ważnym narzędziem wspierającym wdrażanie WFD. Oczekuje się, że udostępnienie wyników projektu urzędnikom i decydentom powinno przyczynić się do poprawy jakości wód powierzchniowych w całej Europie oraz przynieść oczywiste korzyści środowisku.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania