Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ochrona europejskich skorupiaków przed chorobami

Mięczakom, takim jak ostrygi, mule i małże, stale zagrażają choroby przenoszone przez pasożyty. Zjawisko to ma znaczący wpływ na przemysł produkcji skorupiaków na całym świecie, a także na gospodarkę europejską.

Zmiana klimatu i środowisko

Perkinsoza to patogen atakujący mięczaki poprzez zwyrodnienie tkanek. Występująca u europejskich wybrzeży choroba, mimo że nie zagraża zdrowiu konsumentów mięczaków, powoduje wysoką śmiertelność wśród różnych odławianych komercyjnie gatunków – co jest niekorzystne dla międzynarodowego handlu i gospodarki. Perkinsus stanowi zagrożenie dla producentów skorupiaków na całym świecie, natomiast P. marinus – niewystępujący w Europie – poważnie zagraża populacjom ostryg. O ile dostępne są cenne informacje na temat gatunków atakujących mięczaki w Ameryce Północnej, brak jest wyczerpujących danych dotyczących patogenów występujących w cieplejszych wodach Europy. Celem projektu "Warsztaty poświęcone analizie wpływu perkinsozy na europejski przemysł produkcji skorupiaków" (WOPER) było przygotowanie gruntu pod uzupełnienie tych brakujących informacji. W ramach finansowanego ze środków UE projektu naukowcy i urzędnicy wzięli udział w trzydniowych warsztatach dotyczących zagrożenia perkinsozą dla europejskich producentów skorupiaków. Przed konferencją określono dziedziny wymagające dopracowania, a uczestników dobrano w taki sposób, aby objąć jak najwięcej miejsc geograficznych i dziedzin zawodowych. Sesje warsztatów koncentrowały się na chorobotwórczych pasożytach, epizootiologii, interakcjach między gospodarzami i patogenami, wpływie na przemysł produkcji skorupiaków oraz strategiach zwalczania choroby. W warsztatach wzięło udział blisko 80 specjalistów z Europy i świata, którzy zrewidowali geograficzny zasięg choroby i podatnych gatunków, określili możliwy wpływ na populacje małży, wyznaczyli aktualne i przyszłe priorytety badawcze oraz opracowali zalecenia dla przemysłu i polityków. Partnerzy projektu podzielili się także wynikami konferencji z naukowcami, organizacjami, zainteresowanymi stronami i społeczeństwem w ramach działań informacyjnych i strony internetowej WOPER. Po warsztatach opublikowano książkę z płytą CD, zawierającą wstępne sprawozdania, streszczenia wszystkich prezentacji, podsumowania dyskusji i ogólne wnioski z warsztatów. Dzięki zgromadzonej nowatorskiej wiedzy i innym osiągnięciom, inicjatywa WOPER stanowi ważny krok ku uzupełnieniu brakujących danych oraz rozwiązaniu problemów dotyczących przyszłych badań nad perkinsozą w Europie.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania