Skip to main content

Ultra Wideband Radio application for localisation of hidden people and detection of unauthorised objects

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wykrywanie ukrytych osób i przedmiotów

Możliwość identyfikacji i lokalizacji ukrytych osób lub przedmiotów przy pomocy zaawansowanych technik obrazowania ma kluczowe znaczenie dla powodzenia akcji poszukiwawczych i ratowniczych, a także dla zapewnienia bezpieczeństwa. Finansowana ze środków UE inicjatywa wsparła cztery europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) zajmujące się komercyjnym tworzeniem powiązanych technologii, dając im możliwość konkurowania z nielicznymi organizacjami dostarczającymi takie produkty.

Gospodarka cyfrowa

Celem projektu "Wykorzystanie ultraszerokopasmowej łączności radiowej do lokalizowania ludzi i wykrywania niedozwolonych przedmiotów" (Radiotect) była pomoc czterem europejskim MŚP w zakresie wiedzy na temat technologii łączności ultraszerokopasmowej, a jednocześnie wsparcie ludzkiego kapitału Europy. MŚP działały w obszarze technologii sekwencji binarnych o maksymalnej długości. Potrzebowały jednak wsparcia badawczo-rozwojowego ze strony najlepszych uczelni, aby opracować najlepsze algorytmy analizy danych oraz stworzyć szybki i precyzyjny sprzęt pozwalający na uzyskanie konkurencyjnych urządzeń obrazowania przez ściany i odzież. Wśród wyników projektu Radiotect można wymienić udane opracowanie radaru o wysokiej i ultrawysokiej rozdzielczości oraz technik i algorytmów obrazowania. MŚP nawiązały współpracę z podmiotami z innych krajów i znacząco zwiększyły swoją konkurencyjność. Wytwarzaniem urządzeń do obrazowania metodą ultraszerokopasmowej łączności radiowej zajmuje się na świecie zaledwie kilka firm, z czego większość ma siedzibę w USA. Wyniki projektu Radiotect pozwolą najprawdopodobniej w niedalekiej przyszłości uzupełnić tę listę o kilka organizacji europejskich.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania