Skip to main content

CERTIFIED TRANS-NATIONAL TT- MANAGER" - Building up a framework to qualify TT- Managers on a trans-national level and with mutual recognition

Article Category

Article available in the folowing languages:

Przecieranie szlaku dla transferu technologii

Poprawiając edukację i szkolenia w zakresie transferu technologii (TT), UE może zapewnić gospodarce i przemysłowi korzyści wynikające ze swobodnego przepływu cennych informacji między krajami.

Gospodarka cyfrowa

Transfer technologii obejmuje transfer umiejętności, wiedzy, technologii oraz metod między władzami, instytutami badawczymi oraz światem akademickim na rzecz rozwoju naukowego i technologicznego. Ma on zasadnicze znaczenie w rozwoju nowych produktów, materiałów i procesów. W ramach finansowanego przez UE projektu "Certyfikowany międzynarodowy menedżer transferu technologii – Tworzenie ram kwalifikacji uznawanych wzajemnie menedżerów transferu technologii na szczeblu międzynarodowym" (CERT-TTT-M) wzmocniono transfer technologii poprzez realizację różnych inicjatyw.W ramach projektu zidentyfikowano umiejętności, jakie powinni posiadać menedżerowie transferu technologii oraz jakich oni sami chcieliby się nauczyć. Oceniono także wielkość rynku potencjalnej certyfikacji w drodze wywiadów i ankiet. Zespół projektu CERT-TTT-M opublikował również internetowy raport na temat wyników ankiet w oparciu o około 3000 odpowiedzi udzielonych przez menedżerów transferu technologii z całej Europy. Równocześnie zidentyfikowali dziesiątki programów studiów magisterskich, kursów oraz warsztatów w celu oceny strony podażowej rynku transferu technologii, zawężając lukę między wymogami a istniejącymi programami. Wszystkie odkrycia zostały uwzględnione w publikacji "Raport główny: Badanie Europejskich programów edukacji w dziedzinie transferu technologii oraz analiza porównawcza". Druga część projektu objęła utworzenie CERT-TTT-M, modelowego programu szkoleniowego uwzględniającego siedem zestawów umiejętności w zakresie zarządzania transferem technologii. Obejmują one takie zagadnienia, jak nawiązywanie kontaktów, prawa własności intelektualnej (PWI), licencjonowanie, działalność komercyjna, rozwój biznesu, negocjacje oraz zarządzanie projektami. Wynik projektu uznane zastały za bardzo pożyteczne w promowaniu transferu technologii w Europie oraz tworzeniu europejskiego społeczeństwa opartego na transferze wiedzy. Pozytywne skutki, jakie mogą wyniknąć ze wzmocnienia transferu technologii między krajami UE, mogą obejmować wielkie korzyści w dziedzinie badań, technologii i przemysłu.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania