Skip to main content
European Commission logo print header

Co-ordination action on Indoor Air Quality and Health Effects

Article Category

Article available in the following languages:

Ocena bezpieczeństwa powietrza wewnątrz pomieszczeń

Krajowe oraz unijne polityki w zakresie jakości powietrza koncentrowały się dotychczas na ograniczaniu stężenia określonych zanieczyszczeń w środowisku zewnętrznym. Ostatnie badania podkreślają znaczenie narażenia na zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach, jak również potrzebę zwrócenia uwagi decydentów w tym kierunku.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Celem projektu "Działania koordynacyjne w zakresie jakości powietrza w pomieszczeniach i skutków zdrowotnych" (ENVIE) było wniesienie wkładu w lepsze zrozumienie tego, jak jakość powietrza w pomieszczeniach wpływa na ludzkie zdrowie. Zastosowano podejście polegające na wykorzystaniu wyników istniejących projektów zajmujących się badaniami powietrza wewnętrznego oraz literatury opracowanej przez różne komisje i grupy w ostatnich dwóch dziesięcioleciach. Głównym obszarem zainteresowania zespołu finansowanego ze środków UE było określenie, jak polityka może chronić przed szkodliwym wpływem różnych czynników i mieszanin. Biorąc pod uwagę złożoność źródeł zanieczyszczenia wewnętrznego, rozwój strategii ograniczania ryzyka pozostaje głównym wyzwaniem. Podejmując ten problem, zespół projektu ENVIE przyjął odwrotną drogę rozumowania: w pierwszej kolejności skoncentrował się na kwestiach jakości powietrza wewnętrznego o największym znaczeniu na skalę europejską, natomiast na końcu stworzył listę źródeł zagrożeń dla zdrowia w pomieszczeniach. Podejście to umożliwiło partnerom projektu dokonanie oceny alternatywnych polityk minimalizacji niechcianych konsekwencji zdrowotnych na rzecz zdrowia publicznego. Inne działania obejmowały identyfikację i rekomendację możliwych do realizacji opcji politycznych w zakresie jakości powietrza wewnętrznego. Zaproponowane polityki, przestawione w postaci końcowego raportu, mają na celu stworzenie kompleksowej strategii zarządzania angażującej podmioty branżowe, instytucje, rządy oraz osoby fizyczne. Koncentrując się na materiałach budowlanych, specjalnych konstrukcjach i wyposażeniu budynków, wydajności energetycznej, produktach i utrzymaniu, jak również na wpływie środowiska zewnętrznego, zarówno istniejące, jak i nowe budynki będą musiały spełnić wymogi, natomiast działania będą musiały mieć zakres miejscowy oraz krajowy. Wysiłki i działania podjęte w ramach projektu ENVIE przyczyniły się do opracowania unikalnego podejścia do zmiany wytycznych dotyczących jakości powietrza wewnętrznego. Wyniki podlegają obecnie aktualizacji i weryfikacji w ramach nowej inicjatywy finansowanej przez Dyrekcję generalną ds. Zdrowia i Konsumentów (DG SANCO) oraz koordynacji ze strony Wspólnego Centrum Badawczego (WCB). Stanowią one także część trwającego, powiązanego programu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania