Skip to main content

Reinforcement of research capacity in software development and innovative collaborative design and engineering in Serbia and Montenegro

Article Category

Article available in the folowing languages:

Serbia przoduje w dziedzinie inżynierii

Połączenie zaawansowanego sprzętu ze szkoleniami oraz inicjatywami w zakresie nawiązywania kontaktów umożliwiło serbskiemu Uniwersytetowi w Kragujewacu zajęcie w regionie czołowej pozycji w dziedzinie inżynierii.

Technologie przemysłowe

W związku z dążeniem Serbii do wstąpienia do UE, Komisja Europejska na różne sposoby wspiera potencjał badawczy tego kraju. Finansowany ze środków UE projekt RRCSD INNCODE wzmocnił działalność badawczą Wydziału Inżynierii (MFK) Uniwersytetu w Kragujewacu w Serbii. W jego ramach ustanowiono konkurencyjną infrastrukturę badawczą celem wsparcia integracji regionu z europejską przestrzenią badawczą (EPB). Projekt pomógł instytucji przeprowadzić zakup nowego sprzętu naukowego i technologicznego oraz wzmocnił możliwości nawiązywania współpracy z innymi partnerami w regionie i UE. Wspomógł także rozpowszechnianie wyników badań instytucji oraz pobudził ich wykorzystanie na poziomie regionalnym i ogólnoeuropejskim w ramach kilku warsztatów, konferencji i e-kursów. Na innym poziomie projekt RRCSD INNCODE przeciwdziałał zjawisku drenażu mózgów poprzez szkolenia, tworzenie możliwości zatrudnienia oraz nawiązywanie kontaktów, czyniąc tym samym dziedzinę badań bardziej atrakcyjną dla młodych badaczy. Nowy zaawansowany sprzęt, przeznaczony do zastosowań w dziedzinach wirtualnej rzeczywistości, wirtualnego wytwarzania, szybkiego wykonywania prototypów oraz monitorowania jakości wody, powinien wyprowadzić MFN na czołową pozycję w dziedzinie. Innymi słowy, projekt RRCSD INNCODE umożliwił MFK osiągnięcie pozycji wiodącego centrum badawczego w swojej domenie, przybliżając go do przemysłu, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz innych zainteresowanych stron. Doprowadzić to powinno do nawiązania wielu relacji partnerskich z innymi europejskimi ośrodkami, uczestnictwa w projektach UE, zwiększenia możliwości zatrudnienia oraz ustanowienia stabilniejszego otoczenia gospodarczego.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania