Skip to main content

Reinforcement of the Serbian centre for parasitic oonoses

Article Category

Article available in the folowing languages:

Usprawnienia w wykrywaniu zoonoz w regionie Bałkanów

Do kontrolowania zoonoz pasożytniczych niezbędna jest strategia ciągłego monitorowania i wykrywania. Aby zająć się kwestią rozprzestrzeniania się chorób zwierzęcych na poziomie regionalnym i międzynarodowym, UE sfinansowała usprawnienia w Serbskim Centrum Zoonoz Pasożytniczych.

Zdrowie

W ubiegłych dekadach kraje Bałkanów Zachodnich miały do czynienia z kolejnymi konfliktami oraz spustoszeniami, co spowodowało ponowny wzrost liczby zakażeń pasożytniczych, stanowiących poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Częstszy kontakt ludzi ze zwierzętami w połączeniu z podróżami i migracjami zwiększył prawdopodobieństwo wystąpienia chorób odzwierzęcych. W związku z tym, aby umożliwić kontrolowanie oraz wyeliminowanie zoonoz pasożytniczych, niezbędne jest podjęcie działań na szczeblu międzynarodowym. Oprócz realizacji tego założenia, w ramach projektu "Wzmacnianie Serbskiego Centrum Zoonoz Pasożytniczych" (Serbparzoon) zajęto się wprowadzaniem usprawnień w Serbskim Centrum Zoonoz Pasożytniczych przy Instytucie Badań Medycznych w Belgradzie. Dzięki tym usprawnieniom instytut mógł posłużyć jako centralny ośrodek działań na rzecz monitorowania i kontrolowania zoonoz pasożytniczych w regionie Bałkanów. Działalność i osiągnięcia Serbskiego Centrum Zoonoz Pasożytniczych promowano na szczeblu krajowym, regionalnym (kraje Bałkanów Zachodnich) oraz europejskim, poprzez rozpowszechnianie ulotek edukacyjnych, dzień otwarty oraz konferencje regionalne. Na zorganizowanych w ramach projektu Serbparzoon warsztatach oraz międzynarodowej konferencji naukowej dotyczącej najważniejszych zoonoz pasożytniczych w Europie Południowo-Wschodniej przedstawiono również zasoby centrum, jego osiągnięcia i partnerów. Na konferencji spotkało się wielu spośród najbardziej uznanych ekspertów z UE. Przedstawili oni aktualny stan badań nad włośnicą, toksoplazmozą oraz innymi chorobami wektorowymi. Wśród innych ważnych działań związanych z projektem można wymienić ustawiczne szkolenie personelu w zakresie obsługi nowo nabytego sprzętu oraz epidemiologii, a także pozyskiwania i weryfikacji technologii i metodologii molekularnych na potrzeby wykrywania zoonoz. Projekt Serbparzoon przyczynił się do usprawnienia i wzmocnienia ośrodków zajmujących się wykrywaniem zoonoz, równocześnie do zwiększając świadomość zagrożeń dla zdrowia, związanych z tego rodzaju chorobami zakaźnymi. Powinno to ograniczyć rozprzestrzenianie się zoonoz i przyczynić się do poprawy zdrowia ludzi i zwierząt w regionie Bałkanów.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania