Skip to main content

Enlarging the theoretical understanding of rural development

Article Category

Article available in the folowing languages:

Integracja elementów rozwoju obszarów wiejskich

Działania zmierzające do przyspieszenia rozwoju obszarów wiejskich w celu zwiększenia korzyści gospodarczych przyniosły efekt w postaci bardziej zintegrowanego podejścia oraz opracowania nowej platformy koncepcyjnej. Jest to obietnica lepszego zrozumienia złożonych interakcji pomiędzy rolnictwem a szerzej pojętym środowiskiem obszarów wiejskich.

Zmiana klimatu i środowisko

Zakres zainteresowań polityki rozwoju obszarów wiejskich zaczyna się rozszerzać o struktury gospodarstw rolnych: w szerszej platformie pod uwagę brana jest zarówno gospodarka wiejska, jak i jakość życia na obszarach wiejskich. W tym szerszym podejściu pod uwagę brane są zagadnienia środowiskowe, aspekty łańcucha pokarmowego, leśnictwo oraz dywersyfikacja. Równocześnie wzorce zarządzania zaczynają zakładać systemowe podejście do zupełnie nowych, lokalnych strategii rozwoju. Zintegrowane i multidyscyplinarne podejście do procesów rozwoju obszarów wiejskich jest niezbędne w celu wdrożenia skuteczniejszych działań politycznych, wspierających interakcje pomiędzy rolnictwem, a pozostałymi aspektami gospodarki wiejskiej i środowiska. Oznacza to wykroczenie poza fragmentaryczną wiedzę uzyskiwaną w ramach dotychczasowego podejścia sektorowego lub obejmującego pojedyncze dyscypliny. W ramach projektu "Pogłębianie wiedzy teoretycznej na temat rozwoju obszarów wiejskich" (ETUDE) opracowano i sprawdzono empirycznie zintegrowaną platformę koncepcyjną, w której połączono kilka wątków teoretycznych. Obejmowały one "endogenność" gospodarek wiejskich, potencjał obszarów wiejskich w zakresie tworzenia "innowacji", możliwości instytucjonalne tworzenia nowych rynków, możliwości tworzenia nowych, "wymuszonych" form zarządzania, opracowanie elastycznych i ekonomicznych form zrównoważonego rozwoju oraz zbadanie roli kapitału społecznego. W platformie uwzględniono 63 przypadki z całej Europy i przetestowano je w ramach 12 dogłębnych regionalnych studiów przypadków, stanowiących podstawę regionalnej analizy porównawczej i oceny. Partnerzy byli dzięki temu w stanie wskazać mocne i słabe strony różnych praktyk z zakresu rozwoju obszarów wiejskich oraz podejść zmierzających do zwiększania potencjału zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich w określonych regionach. W celu rozpowszechnienia wyników oraz udostępnienia informacji, w ramach finansowanego przez UE projektu ETUDE zorganizowano dwa seminaria "naukowo-polityczne" a także warsztaty na szczeblu regionalnym i krajowym oraz wykłady dla władz, stron zainteresowanych i środowisk naukowych. Uruchomiono stronę internetową oraz opublikowano ulotkę skierowaną do szerszej publiczności. Wśród publikacji wydanych w ramach projektu można znaleźć pracę "eStrategies projects Europe" (Europejskie projekty z zakresu e-strategii) oraz książkę "Unfolding webs, the dynamics of regional rural development" (Rozstawianie sieci – dynamika rozwoju obszarów wiejskich). Skutkiem tych starań było zwiększenie liczby zaleceń dla twórców polityki na różnych szczeblach władz administracyjnych w zakresie polityki obszarów wiejskich. Prace wykonywane w ramach projektów, takich jak ETUDE są obietnicą usprawnienia funkcjonowania obszarów wiejskich w czasach napięć gospodarczych, jakie nastały dla wielu narodów europejskich.

Słowa kluczowe

competitiveness of rural economies,conceptual issues,integrated rural development,quality of life of rural areas,rural governance,rural policy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania