Skip to main content

Technical assistance to Slovak SMEs in proposal preparation

Article Category

Article available in the folowing languages:

Słowackie MŚP biorą udział w projektach unijnych

Europejskie środki pozwoliły zorganizować szkolenia i założyć stronę internetową, aby pomóc słowackim małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) w braniu udziału w projektach szóstego i siódmego programu ramowego.

Zmiana klimatu i środowisko

Większość miejsc pracy i innowacji na Słowacji tworzonych jest przez MŚP. Przedsiębiorstwa te napotykają jednak wiele przeszkód podczas uruchamiania nowych projektów. Trudności dotyczą takich działań, jak na przykład nawiązywanie współpracy na zasadzie podwykonawstwa z dużymi firmami, przyjęcie nowej formy organizacyjnej w sieci biznesowej czy zastosowanie systemów umożliwiających szybką reakcję na zmiany w dziedzinie technologii i polityki. Jednym ze sposobów na podniesienie ekologiczności i konkurencyjności MŚP jest udział w finansowanych ze środków UE projektach. Procedury przygotowywania wniosków i zgłoszeń są jednak skomplikowane. Celem projektu "Pomoc techniczna słowackim MŚP w przygotowywaniu wniosków" (Propass) było wsparcie MŚP w tym zakresie, w szczególności w odniesieniu do projektów szóstego programu ramowego (PR6). Najważniejszym narzędziem stworzonym w ramach Propass była strona internetowa dla MŚP. Podzielona na dwie części, publiczną i wewnętrzną, witryna była środowiskiem współpracy podmiotów przygotowujących wnioski projektów. Oprócz tego zorganizowano szereg dni informacyjnych i warsztatów. Główny nacisk kładziony był na współpracę między uczelniami wyższymi, instytucjami badawczymi i partnerami zagranicznymi. Oprócz tego oddzielną sekcję poświęcono zarządzaniu projektami, będącego kolejnym ze słabych punktów wielu MŚP. Inicjatywa Propass cieszyła się ogromny zainteresowaniem. W sumie, z prawie 400 uczestników 76 wzięło udział w warsztatach, a 19 założyło już swoje projekty. Co może jeszcze ważniejsze, udało się zgromadzić 30 cennych pomysłów na projekty, które mogłyby być realizowane w ramach 7PR. W kontekście tego, że MŚP są podstawą słowackiej gospodarki i działalności badawczo-rozwojowej, wyniki projektu Propass stanowią zachętę, by wykorzystać ukryty potencjał sektora technologicznego w tym kraju.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania