Skip to main content

Absolutism as political language in early modern European discourse on statecraft

Article Category

Article available in the folowing languages:

Niech żyje król

Przez setki lat Europą rządzili królowie i królowe, których władza była absolutna. Ten znany od wieków paradygmat miał duży wpływ na ewolucję systemu politycznego Europy, a obecnie może posłużyć za lekcję na przyszłość.

Zmiana klimatu i środowisko

Historia Europy roi się od przykładów absolutyzmu, tj. władzy monarszej, której nie ograniczały inne wpływy, takie jak kościół, prawo czy elity społeczne. Jednak podręczniki i inne źródła niewiele mówią o dyskursie na ten temat, stąd powstał pomysł na realizację projektu finansowanego przez UE "Absolutyzm jako język polityki w nowożytnym dyskursie europejskim na temat rządzenia krajem" (Absolutism). W ramach projektu zbadano język polityczny absolutyzmu w nowożytnej Europie z perspektywy retoryki politycznej i paradygmatów filozoficznych wykorzystywanych przez patriotycznych angielskich, francuskich i hiszpańskich teoretyków absolutyzmu do obrony systemów nieograniczonej monarchii. Pozwoliło to lepiej zrozumieć wczesną myśl polityczną oraz rozumowanie największych filozofów na przestrzeni ostatnich trzech stuleci. Po przestudiowaniu angielskojęzycznej, francuskojęzycznej i hiszpańskojęzycznej literatury o tematyce politycznej, badacze przyjrzeli się tekstom o dużym znaczeniu historycznym, takim jak listy, przemówienia i traktaty. Dokumenty te wyszły spod pióra dziesiątek znakomitych myślicieli politycznych żyjących w XVI i XVII wieku. Badanie obejmowało zasoby szeregu bibliotek i archiwów, łącznie z Biblioteką Brytyjską w Londynie oraz Francuską Biblioteką Narodową. W ramach inicjatywy zespół projektu stworzył badanie zatytułowane "Sir Robert Filmer (1588-1653) i patriotyczny monarcha: patriarchalizm w myśli politycznej XVII wieku". To od dawna oczekiwane badanie, przedstawiające ważnego, lecz często błędnie interpretowanego XVII-wiecznego przedstawiciela myśli absolutystycznej. Projekt Absolutism miał także swój udział w organizacji konferencji w 2010 r. na temat "Absolutyzm, monarchizm i despotyzm: Kwestie historiograficzne i reformy teoretyczne w XVII i XVIII wieku w kontekście europejskim", która odbyła się na Uniwersytecie Sussex. Publikacje i konferencja na temat idei monarchicznych i absolutyzmu rzuciły światło na istotne aspekty europejskiej historii i pomogły stworzyć zarys politycznej ewolucji kontynentu i jego dojrzałości. Przedstawiciele środowiska akademickiego, a nawet decydenci mogą wiele skorzystać na zrozumieniu intelektualnej i kulturalnej historii kontynentu oraz historycznej myśli politycznej ukazanej z innej perspektywy.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania