Skip to main content
European Commission logo print header

Protective coatings with combined monitoring system to control process conditions in boilers

Article Category

Article available in the following languages:

Niezawodna kontrola kotłów współspalających biomasę

Stworzone przez finansowany ze środków UE zespół badawczy powłoki o zwiększonej odporności na korozję i nowy światłowodowy system monitorowania temperatury mogą przyczynić się do szerszego stosowania technologii współspalania biomasy z paliwami kopalnymi. Oznaczałoby to korzyści dla użytkowników kotłów, jak i środowiska.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Kotły są urządzeniami używanymi do spalania różnych materiałów w celu produkcji ciepła i elektryczności. W świetle europejskich założeń dotyczących ograniczenia zależności od paliw kopalnych, coraz większym zainteresowaniem cieszy się współspalanie substancji takich jak odpady, biomasa, ropa i węgiel. Współspalanie wymaga jednak stosowania znacznie bardziej skomplikowanych technologii w trudnych warunkach, w porównaniu z tradycyjnym spalaniem, co wiąże się z niebezpieczeństwem erodowania i korodowania elementów kotłów. Aby udoskonalić kontrolę procesu współspalania i ochronę wrażliwych komponentów kotłów, europejscy naukowcy założyli projekt Procomo. System Procomo składa się z trzech głównych części: powlekanego światłowodu przesyłającego dane dotyczące temperatury z wnętrza kotła, powłoki ochronnej części metalowych w samym kotle oraz modułu łączącego światłowód z czujnikiem temperatury. Potrzebne było także specjalne oprogramowanie do gromadzenia i analizy danych. Przeprowadzono szeroko zakrojone badania nad odpowiednimi światłowodami i opracowano technologię natryskiwania pozwalającą hermetycznie zabezpieczyć światłowody metalową powłoką. Otrzymane powlekane metalem światłowody charakteryzują się stabilnością w środowisku korozyjnych substancji chemicznych, reagujących z tradycyjnymi powłokami ze szkła kwarcowego konwencjonalnych światłowodów. Stworzono także ochroną powłokę ze stopu metali, do części kotłów, charakteryzującą się doskonałą odpornością na erozję i korozję. Badacze przeprowadzili modelowanie skończonych elementów, aby porównać zmiany temperatury z szacowanymi zmianami naprężenia i odkształcenia w materiałach stosowanych do budowy kotłów. Pozwoliło to zgromadzić cenne informacje, umożliwiające przewidywanie żywotności komponentów metalowych oraz określanie bardziej wydajnych wyłączeń programowych związanych z konserwacją i serwisem. Wyniki projektu Procomo mogą przyczynić się poprawy skuteczności kontroli i niezawodności kotłów w trudnych warunkach przemysłowych, a technologia stanowiąca rdzeń stworzonego w jego ramach rozwiązania może znaleźć zastosowanie w szeregu innych technologii i komponentów działających w ekstremalnych środowiskach. Wykorzystanie osiągnięć projektu powinno pozwolić wydłużyć okres eksploatacji części, a jednocześnie skrócić nieprzewidziane przestoje, z korzyścią dla użytkowników. Ponadto, szersze stosowanie technologii współspalania może pomóc zmniejszyć zależność Europy od paliw kopalnych i przyczynić się do poprawy stanu środowiska.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania