CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

The socio-economic determinants of citizens' work life attitudes, preferences and perceptions, using data from the continuous web-based European wage indicator survey

Article Category

Article available in the following languages:

Badanie postaw i odczuć związanych z życiem zawodowym

Dzięki finansowanej ze środków unijnych inicjatywie udało się znacząco pogłębić zrozumienie życia zawodowego europejskich obywateli. Nowatorskie podejście zespołu projektowego zaowocowało również usprawnieniem metodologii leżącej u podstaw badań internetowych rzeczywistości europejskiej.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Osiągnięcia projektu Woliweb przyczyniły się do lepszego zrozumienia preferencji, postaw i odczuć związanych z życiem zawodowym. W tym celu wykorzystano analizę danych pochodzących z różnych krajów z całej Europy. W ramach przyjętego podejścia podjęto też próbę ulepszenia metodologii dobrowolnych badań internetowych. Zespół projektu Woliweb – nazwa jest skrótem od WOrk LIfe WEB – skupił się na preferencjach dotyczących większej lub mniejszej liczby godzin w odniesieniu do godzin pracy i obowiązków domowych oraz odczuć względem dyskryminacji płacowej związanej z płcią lub pochodzeniem etnicznym. Zespół zbadał również postawy dotyczące zasięgu negocjacji zbiorowych odnoszące się do zasięgu obecnego, a także odczucia względem ryzyka utraty pracy odnoszące się do zwolnień i reorganizacji. Uwzględniono takie zagadnienia jak płaca, czas pracy, bezpieczeństwo zatrudnienia, zasięg negocjacji. Analiza tych zagadnień została przeprowadzona poprzez zebranie danych za pośrednictwem dobrowolnych ankiet internetowych umieszczonych na stronach internetowych w dziewięciu krajach. Ponieważ dobrowolne badania internetowe na skalę europejską są rzeczą stosunkowo nową, członkowie zespołu przeprowadzili wnikliwą ocenę metodologii w ramach osobnego pakietu prac badawczych. Zespół projektu Woliweb zrealizował większość założeń naukowych i technicznych, a tym samym zasadniczo osiągnął swój główny cel, którym było wzbogacenie wiedzy na temat życia zawodowego obywatela UE.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania