Skip to main content

Evaluation of science, technology and innovation capabilities in the Mediterranean countries

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nauka w regionie śródziemnomorskim

Dogłębne spojrzenie na możliwości techniczne i badawcze krajów basenu Morza Śródziemnego pomoże w promowaniu współpracy z UE i umocnieniu bazy wiedzy w obu regionach.

Zmiana klimatu i środowisko

Ocena zdolności technologicznych krajów spoza UE z regionu wschodnio- i południowośródziemnomorskiego mogłaby udostępnić wiele perspektyw w zakresie naukowej współpracy i wymiany. W ramach projektu finansowanego przez UE "Ocena zdolności w zakresie nauki, technologii i innowacji w krajach śródziemnomorskich" (Estime) opracowano dokumentację opisującą środowisko naukowe i technologiczne w kilku krajach arabskich. W ramach projektu, obejmującego Algierię, Egipt, Jordanię, Liban, Maroko, terytoria palestyńskie i Tunezję, stworzono zarys działań naukowych na terenie Lewantu i Afryki Północnej, a także odpowiednich nauk humanistycznych i społecznych. Opisano uczelnie wyższe, organizacje badawcze i instrumenty polityki związane z nauką i technologią (S&T), a także przeprowadzono badanie dotyczące produkcji naukowej. W projekcie Estime sprawdzono też, jak wykorzystywana jest nauka i jej rezultaty, skupiając się na relacji naukowców z przemysłem, w także na zbliżających się projektach i działaniach gospodarczych w tym zakresie. Przeanalizowano rolę nauk społecznych pomimo trudności z dokumentacją danych, przygotowując raporty statystyczne i instytucjonalne dla każdego z badanych krajów. Niektóre z tych raportów zawierały obszerną bibliometryczną analizę na poziomie instytucjonalnym i makro, łącznie z porównaniem danych bibliometrycznych w skali mikro i makro. W projekcie przeprowadzono także przegląd polityk związanych z nauką i techniką w sześciu krajach, jak również badania innowacyjności w Maroku i Tunezji. Na koniec przeprowadzono przegląd polityk w sprawie innowacji we wszystkich krajach, uzupełniając szereg raportów, które mogłyby pozwolić zainteresowanym stronom zrobić krok naprzód i zacieśnić współpracę z UE.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania