Skip to main content

Horizontal standards on hygienic parameters for implementation of EU directives on sludge, soil and treated bio-waste

Article Category

Article available in the folowing languages:

Harmonia w standardach higieny

Bardziej ujednolicone standardy dotyczące odpadów w UE usprawnią wdrażanie i realizację przepisów w sprawie usuwania odpadów.

Zmiana klimatu i środowisko

Odpady przemysłowe i rolne, takie jak osad czy odpady biologiczne, mogą szkodzić lokalnym społecznościom i zanieczyszczać naszą żywność, dlatego też UE postanowiła wprowadzić surowe przepisy dotyczące usuwania odpadów. Celem finansowanego ze środków UE projektu Horizontal-HYG było ustanowienie parametrów higienicznych, które pomogłyby w efektywnym usuwaniu odpadów. Projekt umocnił dyrektywy, które udaremniają zanieczyszczanie gleby i upraw, narzucając surowsze normy w zakresie analizowania i pobierania próbek osadów, oczyszczanych bioodpadów i gleby. Miało to ostatecznie pomóc zagwarantować, że jakość wody i środowiska nie będą stanowić zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt i upraw. Projekt Horizontal-HYG ustanowił wartości progów mikrobiologicznych, które zostały ujednolicone na terenie całej UE, zwłaszcza dla patogenów, takich jak E. coli, Salmonella, Clostridium perfringens i Ascaris ova. Standardy te obejmują parametry organiczne i nieorganiczne, jak również parametry biologiczne, higieniczne, właściwości mechaniczne oraz przenikanie osadu, gleby i oczyszczanych bioodpadów. Inicjatywa uzyskała poparcie ekspertów Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) i Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO). Dodatkowo, w ramach projektu oceniono wykonalność ustanowienia horyzontalnych standardów i parametrów, oszacowania efektywności kosztowej oraz całościową efektywność uzupełniania luk w krajach europejskich. W dalszej perspektywie usprawni to regulację decyzji związanych z usuwaniem odpadów i pomoże chronić środowisko dla wszelkich form życia na Ziemi.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania