Skip to main content

Article Category

Story

Article available in the folowing languages:

Najważniejsze wiadomości - Agenda Cyfrowa 101: od wewnętrznego rynku usług cyfrowych po Internet szerokopasmowy

Wraz z udostępnieniem przez nas 101-szego artykułu przeglądowego CORDIS z dziedziny TIK pozwoliliśmy sobie na chwilę refleksji nad publikacjami i raportami na temat wielu finansowanych przez UE projektów badawczych w dziedzinie technologii, które dotychczas zaprezentowaliśmy. Oddajemy także należny hołd liczbie 101, która symbolizuje 101 działań politycznych, zawartych w Agendzie Cyfrowej dla Europy ('Digital Agenda for Europe' - DAE).

Gospodarka cyfrowa

W amerykańskiej oświacie podstawowe kursy dowolnego przedmiotu oznaczane są liczbą 101. My także staramy się ułatwić szerokiej grupie obywateli zrozumienie często złożonych zagadnień naukowo-technicznych, stanowiących integralną część badań w dziedzinie TIK. W tym celu opisując powyższe badania obraliśmy podejście "101". Liczba 101 przedstawia także ilość działań politycznych, które zgodnie z Agendą Cyfrową dla Europy, opracowaną przez Komisję Europejską, pozwolą "stymulować nieprzerwany krąg inwestycji w technologie cyfrowe i korzystanie z nich" Te 101 działań politycznych zorganizowano w ramach siedmiu filarów, określanych także jako "kontenery": rynek wewnętrzny usług cyfrowych, kompatybilność i standardy, poufność i bezpieczeństwo, szybki i ultra-szybki dostęp do Internetu, badania i innowacje, kompetencje komputerowe, umiejętności oraz uwzględnienie społeczne, a także korzyści oferowane przez technologie TIK społeczeństwu UE. "Europejskie przedsiębiorstwa nie będą w stanie pozostać konkurencyjne, a usługi publiczne nie będą wystarczająco wysokiej jakości, jeśli technologie informacyjno-komunikacyjne nie zostaną należycie wykorzystane. Prawie każde nowe stanowisko pracy wymaga dużych umiejętności w zakresie obsługi komputera, podobnie jak ma to miejsce w przypadku istniejących stanowisk. Wspieranie technologii TIK oznacza wspieranie naprawy rynku pracy", zauważa Komisja Europejska. W związku z powyższym 101 działań DAE stanowi istotny element strategii Europa 2020, której celem jest zapewnienie inteligentnego, trwałego i obejmującego wszystkich obywateli wzrostu gospodarczego. Determinacja technologiczna Celem działania nr 3 agendy DAE jest udostępnienie publicznych danych i umożliwienie wielokrotnego korzystania z nich jako podstawy uniwersalnych aplikacji i usług, takich jak dokładniejsze prognozy pogody, czy też nowe usługi finansowe. "Ponowne wykorzystywanie informacji pochodzących z sektora publicznego ('public-sector information' – PSI) oznacza używanie tych informacji w nowatorski sposób oraz nadawanie im wartości dodanej, łączenie informacji pochodzących z różnych źródeł, tworzenie powiązań oraz znajdowanie nowych zastosowań, zarówno komercyjnych, jak i niekomercyjnych", tłumaczy Komisja Europejska na stronie dedykowanej PSI . W ramach Przeglądu TIK opisano szereg finansowanych przez UE projektów, których uczestnicy wspierają przemienianie publicznych danych w możliwości biznesowe (patrz "Duże dane do państwa dyspozycji"). Przykładem może być finansowana ze środków UE inicjatywa o nazwie "Nowa inteligencja kolektywna, do dyspozycji jednostek, organizacji oraz społeczeństwa" (Weknowit), w ramach której stworzono platformę konwertującą duże ilości materiałów generowanych przez użytkowników, powodujących tzw. przeładowanie informacją ('information overload'), z myślą o różnorakich zastosowaniach, takich jak reagowanie w sytuacjach kryzysowych, czy też usprawnianie turystyki miejskiej. Podczas prac projektowych zgłoszono szereg patentów i zaprezentowano kilka produktów, a uzyskane rezultaty znajdą zarówno zastosowanie publiczne, jak i komercyjne. Informacje pochodzące z sektora publicznego już teraz generują każdego roku aktywność gospodarczą wycenianą na 32 miliardy euro. Europejska Strategia na rzecz Otwartych Danych, którą zapoczątkowano w grudniu 2011 prawdopodobnie podwoi tę kwotę do 70 miliardów euro, co według Neelie Kroes, Vice-Prezydent Komisji Europejskiej odpowiedzialnej za Agendę na rzecz Danych Cyfrowych, stanowi "bardzo potrzebny impuls dla naszej gospodarki". Standard Najlepszym przykładem kompatybilności i współpracy jest Internet. Agenda Cyfrowa opisuje natomiast ulepszone procedury opracowywania standardów oraz zwiększania kompatybilności, dzięki czemu nowe urządzenia informatyczne, aplikacje, repozytoria danych oraz usługi będą sprawnie współpracować niezależnie od lokalizacji - podobnie jak ma to miejsce w przypadku Internetu", zauważa Komisja Europejska. Przykładowo celem Działania 22 jest promowanie reguł ustalania standardów, gwarantujących zachowanie równowagi pomiędzy ochroną własności intelektualnej a wspieraniem konkurencyjności rynków. Chodzi o wspierane ze środków unijnych innowacje podobne do tych, które doprowadziły do stworzenia standardu GSM, a tym samym do powstania gałęzi przemysłu wartych miliardy euro. Przykładem mogą być postępy poczynione w ramach "Sieci doskonałości w dziedzinie łączności bezprzewodowej" Newcom++), obejmujące szereg technologii sięgających dalej niż standard LTE (Ewolucja Długoterminowa) 4G, który jest obecnie wdrażany w telefonii komórkowej, lub coś, co Prof. Marco Luise, kierownik techniczny inicjatywy Newcom++ określa jako "technologie sięgające poza następną generację", które pomogą Europie utrzymać pozycję lidera w dziedzinie łączności bezprzewodowej i komórkowej. "Duża część powyższych badań, dotyczących na przykład pojemności, przepustowości, lokalizacji oraz bezpieczeństwa, może znaleźć zastosowanie w następnej generacji smartfonów, wykraczających poza technologię 4G, jednak część tych badań sięga znacznie dalej i dotyczy nawet tak abstrakcyjnych dziedzin, jak teoria informacji", zauważa profesor Luise w artykule ("Podtrzymywanie europejskiej konkurencyjności w dziedzinie łączności bezprzewodowej "). Tymczasem inne, finansowane przez UE projekty gwarantują, że postępy technologiczne, które na wiele sposobów mogą polepszyć życie codzienne, nie pozostaną bez echa oraz nie zostaną zatrzymane w wyniku braku środków finansowych, z powodu wysokich opłat licencyjnych lub dlatego, że nie są kompatybilne ze stosowanymi obecnie technologiami. "W ramach wielu projektów opracowywano pojedyncze produkty, przypominające np. o konieczności zażycia lekarstw, czy też wyłączenia piekarnika", twierdzi Theresa Skehan, kierownik projektu w Szwedzkim Instytucie Technologii w Służbie Osób Starszych, który jest koordynatorem projektu o nazwie "Upowszechnianie rozwiązań z zakresu inteligentnego otoczenia" (Monami). "Potrzebne są jednak rozwiązania oferujące całą gamę usług, tak, by nie było konieczne kupowanie oddzielnego systemu dla każdej z potrzebnych funkcji. Niezbędna jest jedna platforma, na której pracować będą modularne usługi, które można będzie w łatwy sposób dodawać oraz dostosowywać", twierdzi Skehan. Uczestnicy projektu Monami stworzyli otwartą i skalowalną architekturę oprogramowania, a także szereg kompatybilnych ze sobą aplikacji, zaprojektowanych pod kątem realizacji specyficznych potrzeb osób starszych. Czy ufasz informatyce? Tylko 12\;% europejskich użytkowników Internetu czuje się całkowicie bezpiecznie realizując transakcje za pośrednictwem sieci. Zagrożenia takie jak złośliwe oprogramowanie oraz oszustwa internetowe niepokoją konsumentów i negatywnie wpływają na wysiłki zmierzające do promowania gospodarki internetowej. Żaden pojedynczy kraj nie jest w stanie sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem internetowym, w związku z czym działania 33 oraz 39, realizowane w ramach filaru "poufność i bezpieczeństwo" agendy DAE mają na celu wspieranie ogólnoeuropejskiej gotowości na cyber-ataki oraz przeprowadzanie symulacji w tym zakresie. Naukowcy także wypełniają swe obowiązki, umacniając cyfrowe bezpieczeństwo zarówno w sektorze prywatnym, jak i państwowym. Uczestnicy finansowanego przez UE projektu "Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem oraz poufnością usług" (Master) opracowali platformę, która pozwala w kompleksowy sposób zarządzać procesami biznesowymi w różnych kontekstach, dzięki czemu użytkownicy mogą bezproblemowo korzystać z oprogramowania oferowanego w ramach chmur obliczeniowych oraz z usług aplikacyjnych, bez obaw o bezpieczeństwo. Tymczasem uczestnicy projektu o nazwie "Inżynieria bezpieczeństwa systemów ewoluujących przez całą długość życia" (SecureChange) opracowali metodologię, techniki oraz narzędzia zwiększające wydajność, elastyczność i bezpieczeństwo oraz obniżające koszty całego cyklu życia oprogramowania - począwszy od inżynierii wymagań, poprzez projektowanie, tworzenie, testowanie i weryfikację, aż po wdrożenia i aktualizacje. Szybsze niż… Nowe usługi, takie jak telewizja o wysokiej rozdzielczości czy też wideokonferencje, wymagają znacznie szybszego dostępu do Internetu, niż oferowany obecnie w większości krajów Europy. By sprostać potrzebom Internetu przyszłości, wszyscy obywatele Europy powinni mieć dostęp do przepustowości pobierania wynoszącej co najmniej 30\;Mbps, natomiast co najmniej połowa europejskich gospodarstw domowych powinna korzystać z przepustowości przekraczającej 100\;Mbps przed rokiem 2020. Celem Agendy Cyfrowej jest przemienienie powyższej wizji w rzeczywistość poprzez stymulowanie inwestycji oraz zaproponowanie kompleksowego planu zagospodarowania spektrum radiowego. Wystarczy przeczytać opublikowany przez nas artykuł zatytułowany "Internet przyszłości… wizja piękna i nadziei", dotyczący działań UE oraz projektów, w ramach których tworzone są podwaliny pod szybsze i lepsze usługi internetowe, tworzące sieć przyszłości, obejmującą komunikujące się ze sobą przedmioty, a także ludzi i idee. We wcześniejszej edycji najważniejszych wiadomości w dziedzinie TIK, zatytułowanej "Sieci szerokopasmowe: potencjał drzemiący w bardziej pojemnych łączach" opisaliśmy kilka wybranych projektów badawczych, finansowanych przez UE, których celem jest zwiększenie przepustowości i pojemności Internetu. Jak tłumaczyliśmy w powyższym artykule: "Jeśli wyobrazimy sobie Internet jako miliardy rurociągów, przez które na całym świecie przepływają fragmenty informacji, to łatwo wywnioskować, że im więcej informacji próbujemy "przepompować" przez te rurociągi, tym większe jest prawdopodobieństwo pojawienia się niedrożności kanałów przesyłowych lub też powstawania zatorów komunikacyjnych." Komisja Europejska stworzyła w związku z tym instrument o nazwie Łącząc Europę ('Connecting Europe Facility' – CEF), który ma zachęcać do zwiększenia publiczno-prywatnych inwestycji w projekty z dziedziny infrastruktury szerokopasmowej i cyfrowej. Celem CEF jest udostępnienie środków finansowych o wartości 50 miliardów euro, przeznaczonych na tworzenie infrastruktury sieciowej, która pozwoli wzmocnić europejski transport, branżę energetyczną oraz sieci cyfrowe. Z powyższej kwoty 9,3 miliardów euro zostanie przeznaczone na rozwój infrastruktury szerokopasmowej oraz infrastruktury usług cyfrowych. "Musimy przetestować praktyczne idee dotyczące ograniczania kosztów i ułatwiania dostępu do infrastruktury, ponownego korzystania z niej oraz współdzielenia jej", zauważyła Komisarz Kroes podczas inauguracji CEF. "Dla obywateli najbardziej denerwujące są roboty drogowe, natomiast dla przedsiębiorstw nadmierna i niepotrzebna biurokracja". Przykładem przeciwdziałania tej sytuacji może być finansowany przez UE projekt o nazwie "Domowy, gigabitowy dostęp do Internetu" (OMEGA), dzięki któremu bardzo szybki, szerokopasmowy Internet może pojawić się w domach i w biurach. Uczestnicy projektu OMEGA zaprezentowali sposób, w jaki można połączyć ze sobą różnorakie, kablowe, radiowe oraz światłowodowe technologie komunikacyjne, tworząc hybrydową sieć o dużej przepustowości, przeznaczoną dla środowisk domowych, pozwalającą optymalizować wykorzystanie istniejącej infrastruktury. Niniejszym dotarliśmy do końca pierwszej części naszego 101-szego artykuły na temat 101 działań politycznych zawartych w Agendzie Cyfrowej. W części drugiej opiszemy działania wspierające badania naukowe, e-umiejętności oraz pozwalające eliminować wyzwania społeczne, a także projekty, które pomagają osiągnąć te cele… Projekty opisane w niniejszym artykule sfinansowano w ramach różnorakich inicjatyw i działań stanowiących część ramowych programów badawczych UE. Odnośniki do stron internetowych projektów: - Public-sector information - PSI - Weknowit - Openaire - Newcom++ - Monami - Master - SecureChange - ALPHA - OMEGA Odnośniki do powiązanych wiadomości: - Najważniejsze wiadomości - Agenda Cyfrowa 101: od wspierania badań naukowych, po realizowanie potrzeb społecznych - Duże dane do Państwa dyspozycji - Otwarty dostęp: upublicznianie wyników europejskich projektów - Podtrzymywanie europejskiej konkurencyjności w dziedzinie łączności bezprzewodowej - Otwarty rynek oprogramowania w służbie osób starszych - Usługi informatyczne: zabezpieczenia procesów biznesowych - Internet przyszłości... wizja piękna i nadziei - Sieci szerokopasmowe: potencjał drzemiący w bardziej pojemnych łączach Pozostałe odnośniki: - strona internetowa Agendy Cyfrowej Komisji Europejskiej