Skip to main content

Strengthening of the link University - Industry in Latin America and its cooperation with the EU

Article Category

Article available in the folowing languages:

Środowisko akademickie Ameryki Łacińskiej przybliża się do UE

Zarówno środowisko akademickie, jak i przemysł w Ameryce Łacińskiej mogą odnieść znaczne korzyści z wymiany z UE, jednocześnie umacniając europejską przestrzeń badawczą (EPB).

Zmiana klimatu i środowisko

Ameryka Łacińska, ze swoją bogatą bioróżnorodnością, licznymi ośrodkami akademickimi i odmiennym podejściem do nauki, ma wiele do zaoferowania europejskiej przestrzeni badawczej, a także wiele do zyskania. Celem projektu finansowanego ze środków UE "Umacnianie uczelni wyższych – przemysłowe relacje z Ameryką Łacińską i współpraca z UE" (Univemp-LAM) było wsparcie współpracy między środowiskiem naukowym a przemysłem oraz między tymi dwoma znaczącymi regionami świata. Projekt przyczynił się do zdefiniowania strategii globalnej współpracy pomiędzy rozwijającymi się krajami Ameryki Łacińskiej a Unią Europejską w dziedzinie nauki i przemysłu. Zaoferowano szereg podprojektów, sieci i inicjatyw, które zachęcają do współpracy, promują wymianę wiedzy i dają początek nowym kontaktom. W ramach projektu Univemp-LAM stworzono także sieć, która oferuje szkolenia i podnoszenie świadomości, aby poszerzać możliwości naukowców, biznesmenów i specjalistów z całej Ameryki Łacińskiej w zakresie projektowania i prezentowania wniosków projektowych. Uczestnicy sieci przeanalizowali bieżące warunki w krajach docelowych, dokumentując mocne i słabe strony każdego kraju, a także możliwości i zagrożenia, aby wesprzeć infrastrukturę i rozwinąć kluczowe sektory strategiczne. Wyniki analiz rozpowszechniono za pośrednictwem warsztatów, seminariów, platform internetowych i mediów, a także poprzez zestaw zaleceń na rzecz usprawnienia przyszłej współpracy. Globalne seminarium na zakończenie projektu było okazją do podsumowania rezultatów projektu i otworzyło wiele możliwości dla usprawnionej współpracy między UE a Ameryką Łacińską.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania