Skip to main content

Development of researchers mobility policy guidelines for the region of Western Balkans

Article Category

Article available in the folowing languages:

Obalanie barier w obszarze zatrudnienia na Bałkanach Zachodnich

Hamowanie mobilności może wywierać szkodliwy wpływ na inicjatywy badawcze kraju. Kompleksowe badanie barier w zakresie mobilności naukowców na Bałkanach Zachodnich stanowi obietnicę wstrzymania "drenażu mózgów" oraz zwiększenie atrakcyjności regionu dla pracowników.

Zmiana klimatu i środowisko

Projekt "Opracowanie wytycznych polityki mobilności naukowców dla regionu Bałkanów Zachodnich" (WEB-MOB) miał na celu wzmocnienie polityki mobilności oraz powstrzymanie utraty naukowców. Założeniem było sprowadzenie naukowców z powrotem na Bałkany Zachodnie oraz poprawa zarządzania zasobami ludzkimi. Projektem zarządzały trzy organy. Komitet sterujący ustanowił struktury proceduralne zarządzania, sekretariat zajął się codzienną administracją, a dla każdego z krajów – Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji i Serbii – utworzono krajowe grupy ekspertów. Przygotowano pięć przeglądów legislacyjnych – po jednym dla każdego kraju Bałkanów Zachodnich – w zakresie obowiązującego prawa pod kątem przeszkód dla mobilności. W bazie danych dostępnej na portalu zebrano dane na temat instytutów zdolnych do przyciągania naukowców, punktów informacyjnych w zakresie mobilności oraz informacje od organizacji publicznych i prywatnych. W ramach inicjatywy WEB-MOB opracowano szereg wytycznych – "Syntetyczny raport oraz wytyczne polityki na rzecz redukcji i eliminacji przeszkód dla mobilności naukowców" – główny wynik projektu. Ponadto media rozpowszechniające, portal WEB-MOB, konferencje, warsztaty i opublikowane materiały pomogły podkreślić atuty dla naukowców w regionie Bałkanów Zachodnich. Wyniki projektu WEB-MOB mogą ograniczyć i wyeliminować przeszkody dla mobilności na Bałkanach Zachodnich. Integracja z europejską przestrzenią badawczą (EPB) prawdopodobnie wzmocni się, a relacje z europejskimi naukowcami mogą się ogólnie poprawić poprzez ograniczenie barier dla mobilności.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania