Skip to main content

TEchnology MONitoring and ASsessment

Article Category

Article available in the folowing languages:

Rozwijanie technologii wodorowych i ogniw paliwowych

Nowe narzędzie komputerowe umożliwia skuteczne monitorowanie i ocenę nowych technologii. Inwestycja pomoże w tworzeniu bardziej ekologicznych rozwiązań transportowych, opartych na technologii wodoru i ogniw paliwowych.

Technologie przemysłowe

Energia wodoru i pojawienie się ogniw paliwowych stanowią obiecujące rozwiązania w dziedzinie energii na przyszłość, niewytwarzające zanieczyszczeń lub mniej zanieczyszczające środowisko. Imponująca inicjatywa UE, nosząca nazwę Wspólnego przedsięwzięcia na rzecz ogniw paliwowych i technologii wodorowych (FCH-JU) ma na celu przyspieszenie wprowadzania na rynek odpowiednich nowych technologii. Jednak wymaga to niezawodnego sposobu monitorowania i oceny wartości nowych technologii. W tym kontekście, celem finansowanego ze środków UE projektu "Technology monitoring and assessment" (TEMONAS) było ułatwienie opracowywania programów działań technologicznych i ocena poziomu gotowości do wdrożenia nowych technologii. W ramach projektu opracowano narzędzie komputerowe do skutecznego monitorowania nowych technologii i oceny bliskości ich komercjalizacji. Jedną z ważnych cech narzędzia TEMONAS jest możliwość definiowana różnych obiektów, takich jak programy finansowane przez UE i zaproszenia do składania wniosków, jak również cele, źródła i placówki badawcze. Narzędzie wymienia obiekty badawcze, począwszy do nowych materiałów do zastosowania w ogniwach paliwowych, a skończywszy kompletnych układach pojazdu. Umożliwia to skuteczne porównanie technologii. Przykładowo można tu wymienić ocenę porównawczą wydajności różnych układów samochodowych i ocenę materiałów stosowanych do budowy podzespołów pojazdów lub ogniw paliwowych. Inna kluczowa cecha, określana mianem mapowania ekspertyz, zapewnia wkład ekspercki przy użyciu skal dla oceny nowych technologii obraz bliskości komercjalizacji. System posiada również wydajny silnik graficzny, pozwalający doświadczonym użytkownikom na tworzenie zaawansowanych danych graficznych, ułatwiając również import danych i wyników do popularnych pakietów oprogramowania. Zespół projektu odnotował duże zainteresowanie ze strony przedstawiciele branży, jak również agencji finansujących. Zespół udostępnił informacje o postępach w tworzeniu rozwiązania kierownikom programów innowacji i technologii z zakresie wodoru, jak również ekspertom zarządzającym. Oprócz dostarczenia rozwiązania przedsięwzięciu FCH-JU, zespół propagował jego wykorzystanie i oferował je konsorcjom badawczo-rozwojowym, organizacjom przemysłowym i agencjom badawczym. W związku z tym UE będzie wkrótce dysponować skutecznym narzędziem do przyspieszania wdrażania cennych technologii w tej ekscytującej dziedzinie.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania