Skip to main content
European Commission logo print header

BEES IN EUROPE AND THE DECLINE OF HONEYBEE COLONIES

Article Category

Article available in the following languages:

Poznać przyczyny zespołu masowego ginięcia pszczoły miodnej

Zespół masowego ginięcia pszczoły miodnej zagraża pszczołom na całym świecie, ale naukowcom wciąż nie udało się ustalić przyczyn tego zjawiska. W ramach pewnej sieci badawczej przeprowadzono dokładną analizę różnych czynników, które mogą odpowiadać za wymieranie pszczół, oraz opracowano narzędzia diagnostyczne.

Zdrowie icon Zdrowie

Za masowe wymieranie pszczół wini się najczęściej pasożyty, wirusy i pestycydy. Żadnego z tych czynników nie da się jednak wyodrębnić, co oznacza, że zespół jest najprawdopodobniej wynikiem kombinacji zagrożeń. Finansowany ze środków UE projekt 'Bees in Europe and the decline of honeybee colonies' (BEE DOC) miał na celu poprawę stanu zdrowia kolonii, uzupełnienie brakującej wiedzy oraz poznanie interakcji między wirusami, pasożytami I pestycydami związanych z pszczołami. W badaniu wzięli udział chemicy, genetycy I pszczelarze. Stwierdzono silną zależność między obecnością roztoczy Varroa oraz kilku wirusów w koloniach pszczół: potwierdzono, że roztocza te przenoszą wirusy. W połączeniu z pestycydami, powodują one zwiększenie śmiertelności larw I poczwarek. W tym kontekście opracowano dwa testy diagnostyczne. Jeden, o nazwie BeeClinic, to badawczy instrument diagnostyczny do identyfikacji wielu wirusów, pestycydów I innych czynników wywołujących stres. Drugi, BeeDoctor, to metoda detekcji przeznaczona do badania roju pszczół. Badacze wykazali również, że podawanie pszczołom probiotyków oraz pewnych olejków eterycznych powoduje zwiększenie przeżywalności owadów. W ramach projektu BEE DOC przeprowadzono kompleksową analizę potencjalnych przyczyn śmiertelności pszczół oraz opracowano nowe narzędzia dla hodowców I naukowców. Wszystkie ustalenia projektu udostępniono opinii publicznej.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania