Skip to main content
European Commission logo print header

Early diagnosis, treatment and prevention of mood disorders targetting the activated inflammatory response system

Article Category

Article available in the following languages:

Związek pomiędzy rozregulowaniem układu odpornościowego a zaburzeniami nastroju

Coraz więcej danych sugeruje, że układ nerwowy i odpornościowy są ze sobą ściśle powiązane. W związku z tym naukowcy europejscy badali nowe hipotezy dotyczące rozregulowania układu odpornościowego jako przyczyny zaburzeń nastroju.

Zdrowie icon Zdrowie

Nieprawidłowa aktywacja układu odpornościowego wydaje się osiową przyczyną powstawania zaburzeń nastroju. Przewlekłe stany zapalne w pewnych obszarach mózgu, odpowiedzialnych za regulacje nastroju, mogą powodować rozchwianie nastroju, wynikające z zaburzeń hormonalnych lub metabolicznych. Aktywacja układu odpornościowego może na przykład zaburzać katabolizm tryptofanu, który jest ważnym prekursorem neuroprzekaźnika serotoniny. Finansowane przez UE badanie MOODINFLAME zostało zaprojektowane w celu przetestowania hipotezy, że wiele chorób psychiatrycznych i zaburzenia nastroju są spowodowane zwiększoną podatnością na zapalenie. Badano zaburzenia układu odpornościowego u pacjentów psychiatrycznych i w modelu choroby u myszy. Prowadzono też skanowanie mózgu i układu krwionośnego, aby oceniać zaburzenia immunologiczne. Przeanalizowano liczne próbki od pacjentów. Wyniki pozwoliły ustanowić związek pomiędzy zaburzeniami nastroju a podwyższoną liczbą monocytów, w których dochodziło do ekspresji zarówno genów pro- jak i przeciwzapalnych, oraz podwyższonym poziomem cytokin prozapalnych. Wszystkie te dane potwierdziły ogólny wzorzec zaburzeń immunologicznych u pacjentów z zaburzeniami nastroju. Co ciekawe, aktywizacja monocytów była czynnikiem ujemnie warunkującym wynik leczenia przeciwdepresyjnego. Prace na modelach zachowań depresyjnych u zwierzętach potwierdziły te wyniki. Zwierzęta wykazywały nadmierną aktywność immunologiczną i zaburzenia metabolizmu tryptofanu. Naukowcy zidentyfikowali trzy główne szlaki uczestniczące w zaburzeniach wzajemnych oddziaływań układów odpornościowego i dokrewnego. Te nieprawidłowe interakcje prowadziły do strukturalnych i czynnościowych deficytów w ważnych obszarach mózgu. Pod względem strategii leczenia część prac w ramach projektu MOODINFLAME obejmowała badania przesiewowe różnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych w modelach zwierzęcych. Projekt PSYCH-AID, który jest finansowaną przez UE kontynuacją projektu MOODINFLAME, ma na celu dalsze badanie takich leków z udziałem pacjentów z zaburzeniami nastroju. Podsumowując, wyniki badania mogą zrewolucjonizować metody leczenia zaburzeń psychiatrycznych. Powstałe narzędzia diagnostyczne będą niezwykle pomocne w tym celu, ponieważ ułatwią badania przesiewowe pozwalające wychwycić pacjentów, u których zaburzenia nastroju wynikają z rozregulowania pracy układu odpornościowego.

Słowa kluczowe

Zapalenie, rozregulowanie układu odpornościowego, limfocyty, zaburzenia nastroju, tryptofan, serotonina, psychiatria, monocyty, prozapalny, cytokiny, przeciwdepresyjny, niesteroidowe leki przeciwzapalne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania