Skip to main content

Farm Accountancy Cost Estimation and Policy Analysis of European Agriculture

Article Category

Article available in the folowing languages:

Poprawianie jakości danych dotyczących ekonomiki gospodarstw rolnych

Stare źródła danych dotyczących ekonomiki rolnictwa europejskiego mogą nie stanowić już najlepszego narzędzia do badań w zakresie polityki. Celem finansowanego przez UE projektu jest zweryfikowanie prawdziwości tej tezy oraz znalezienie sposobów poprawy obecnej sytuacji.

Zmiana klimatu i środowisko

Sieć danych rachunkowych gospodarstw rolnych (Farm Accountancy Data Network — FADN) jest źródłem danych z zakresu ekonomiki, które wspomagają badania dotyczące europejskiego rolnictwa. Pojawiła się jednak wątpliwość, czy starzejąca się sieć nadal jest najlepszym narzędziem do tego zadania. Próbę odpowiedzi na to pytanie podjęto w ramach prac nad projektem FACEPA ("Farm accountancy cost estimation and policy analysis of European agriculture"). W konsorcjum badawczym znalazło się 11 uczestników z 9 krajów europejskich, a jego prace trwały 3,5 roku, od kwietnia 2008 r. do września 2011 r. Dzięki udzielonemu przez UE dofinansowaniu w wysokości ponad 2,2 miliona euro, zespół podjął badania nad skutecznością sieci FADN. Partnerzy projektu ponownie wykorzystali dane uzyskane podczas wcześniejszych badań dotyczących kosztów produkcji i zobrazowali sposoby opracowania liczbowej analizy polityki przy użyciu danych z sieci FADN. Jak dotąd, zespół zaproponował zbadanie sześciu określonych zagadnień podrzędnych. Poza głównym nurtem badań zamierzeniem zespołu było wdrożenie i przetestowanie modelu kosztowego oraz zaproponowanie usprawnień metodologicznych. Przetestowano i zweryfikowano zaproponowane w ramach projektu modele statystyczne i wykorzystano je do analizy danych sieci FADN dotyczących polityki krajowej dziewięciu państw członkowskich. Dzięki temu możliwe było zapewnienie wsparcia technicznego oraz zaopatrzenie decydentów z Komisji Europejskiej w dane. Zespół projektu FACEPA opracował narzędzia zwiększające zdolność Komisji Europejskiej do oszacowania kosztów produkcji licznych produktów rolnych. Opracowane narzędzia podniosły również jakość oceny wpływu działań podejmowanych w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR) W ramach projektu zdefiniowano również i wdrożono nowe narzędzia do modelowania oraz opracowano dane kosztowe do celów politycznych. Wstępne wyniki badań zostały opublikowane w trzech oddzielnych raportach, z których trzeci zawiera ogólne podsumowanie i wnioski. Jednym z głównych wyników osiągniętych przez zespół projektu są funkcjonalne modele ekonomiki na poziomie gospodarstw oparte na szacunkowych kosztach z sieci FADN, które nadają się do analiz politycznych. Oszacowano funkcje kosztów w odniesieniu do farm mleczarskich, producentów wołowiny oraz gospodarstw rolnych w Niemczech. Przeanalizowano także wpływ uzyskanych wyników na prowadzoną politykę. Prace realizowane w ramach projektu FACEPA zapewniły lepszy wgląd w ekonomikę gospodarstw rolnych, co przełoży się na podejmowanie trafniejszych decyzji politycznych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania