Skip to main content

Integrating Jordan into the European Research Area

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zaspokajanie pragnienia Jordanii w zakresie badań wodnych

Jordańska Centralna Jednostka Monitorowania i Badań Środowiska Królewskiego Towarzystwa Naukowego (EMARCU/RSS) będzie czerpała korzyści z projektu wspieranego przez UE. Wysiłki zwiększające potencjał spowodują również wzrost rozpoznawalności jednostki jako międzynarodowego centrum doskonałości.

Zmiana klimatu i środowisko

IJERA ("Integrating Jordan into the European Research Area") to projekt, którego celem jest zwiększenie możliwości w zakresie współpracy i rozszerzenie działalności badawczej w jordańskim sektorze wodnym. Projekt spowoduje ułatwienie uczestnictwa w europejskich inicjatywach w dziedzinie badań wodnych oraz włączenie do europejsko-śródziemnonorskiego obszaru badań oraz innowacji. W celu osiągnięcia zróżnicowanych celów, w projekcie IJERA przyjęto podejście trzytorowe. Pierwszy element stanowi wsparcie na rzecz uczestnictwa Jordanii w badaniach w obszarze wody siódmego programu ramowego (7PR). Drugi konsoliduje krajowe strategie, priorytety badawcze oraz dostępne schematy finansowania w celu połączenia wszystkich odpowiednich schematów wsparcia. Ostatnim elementem jest ułatwienie przez konsorcjum (składające się z czterech organizacji europejskich oraz jordańskiej) asymilacji zidentyfikowanych obszarów badań wodnych i monitorowanie wydajności tej współpracy oraz jej oddziaływania. W ramach projektu IJERA przeprowadzono szczegółową ocenę potrzeb EMARCU/RSS, przypatrując się rozwojowi eksperymentalnej pilotażowej instalacji oczyszczania ścieków. Pozwoli to zidentyfikować kompetencje niezbędne do realizacji zorientowanych w tym kierunku działań badawczych. Wśród innych działań w tym obszarze usprawniono oddziaływania synergiczne między EMARCU/RSS a innymi centrami badawczymi i przeprowadzono spotkania z przedstawicielami odpowiednich organizacji publicznych i prywatnych oraz urzędnikami Komisji Europejskiej. Zespół projektu opracował długoterminowy plan biznesowy dla EMARCU/RSS, mający na celu osiągnięcie przez niego statusu centrum doskonałości i odniesienia w zakresie użytkowania i oczyszczania wody w Jordanii oraz w sąsiednich krajach i w obszarze śródziemnomorskim. Zorganizowano sesje doradztwa, mające na celu wzmocnienie partnerstwa naukowo-technologicznego między Europą a Jordanią w dziedzinie oczyszczenia ścieków oraz budowy potencjału EMARCU/RSS w zakresie rozwiązywania specyficznych problemów dotyczących wody. Ponadto w ramach projektu powołano zrównoważony, dysponujący dobrze wyszkolonym personelem i efektywny krajowy punkt kontaktowy, którego szczegóły kontaktowe podano na stronie internetowej projektu IJERA. Wyniki badań projektu rozpowszechniono na stronie internetowej i zaktualizowano bazę danych podmiotów działających w obszarze badań wodnych. Trwa tworzenie sieci w relacji z 7PR i europejską przestrzenią badawczą, a dotychczas przeprowadzono konferencję, która dodatkowo ułatwiła rozpowszechnianie informacji naukowych oraz doświadczeń w zakresie problematyki związanej z wodą. Projekt IJERA przyczyni się do poprawy zarządzania wodą w Jordanii, jednym z najsuchszych krajów świata. Wysiłki podjęte w ramach projektu przyczynią się do integracji jordańskich badaczy z sieciami aktywnych w ramach PR organizacji UE.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania