Skip to main content
European Commission logo print header

MEthodology for Describing the Accessibility of Transport in Europe

Article Category

Article available in the following languages:

Innowacyjne technologie umożliwiają miastom zwiększenie dostępności transportu publicznego

Dobry system transportu miejskiego musi być dostępny dla wszystkich mieszkańców, szczególnie dla osób starszych i niepełnosprawnych. Celem unijnej inicjatywy było opracowanie nowego zestawu narzędzi i zaleceń, które pozwolą ten cel osiągnąć.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Transport i mobilność icon Transport i mobilność
Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe
Badania podstawowe icon Badania podstawowe

Wiele miast i państw europejskich może się pochwalić imponującymi systemami transportu dla obywateli, ale rzeczywista dostępność tych systemów dla różnych kategorii podróżnych jest kwestią dyskusyjną. W ramach finansowanego przez UE projektu MEDIATE (Methodology for describing the accessibility of transport in Europe) opracowano różnorodne narzędzia wspomagające miasta i operatorów transportu w zwiększaniu powszechnej dostępności miejskiego transportu publicznego. Uczestnicy projektu MEDIATE zbadali szereg kwestii związanych ze zwiększaniem integracji podróżnych, od osób z niepełnosprawnościami fizycznymi po osoby starsze. Prace rozpoczęto od przeanalizowania inicjatyw i metod wykorzystywanych do opisu i pomiaru dostępności transportu publicznego. Partnerzy projektu zdefiniowali zestaw wskaźników umożliwiających mierzenie dostępności transportu miejskiego w dowolnym kraju Europy. Wskaźniki te wspomogą wymianę informacji pomiędzy różnymi europejskimi i lokalnymi zainteresowanymi stronami. Badacze stworzyli również narzędzie do samooceny ułatwiające zainteresowanym stronom identyfikację mocnych i słabych stron systemu transportowego oraz podjęcie właściwych działań mających na celu jego ulepszanie. Opracowany podręcznik zawiera 27 dobrych praktyk opisanych na przykładzie środków wdrożonych w 15 europejskich krajach w 9 kluczowych obszarach polityki, planowania i działania. Zespół MEDIATE stworzył również platformę, za pośrednictwem której użytkownicy końcowi z całej Europy oraz organizacje zajmujące się pomocą osobom starszym, niepełnosprawnym i innym istotnym grupom osób napotykającym przeszkody w korzystaniu z transportu publicznego mogą dzielić się doświadczeniami i uwagami. W dłuższej perspektywie platforma ta umożliwi monitorowanie dostępności transportu publicznego i udzielanie porad dotyczących tej dostępności w ramach projektów prowadzonych zarówno w Europie, jak i poza jej granicami. Projekt MEDIATE znacząco przyczynił się do stworzenia systemów transportu miejskiego zapewniających lepszy dostęp wszystkim pasażerom. Opracowane narzędzia i rekomendacje z pewnością pomogą w projektowaniu sprawniejszych systemów transportu i doskonaleniu systemów już istniejących, prowadząc do znacznego zwiększenia liczby osób dojeżdżających do pracy transportem publicznym. Korzyści, jakie z tego wynikną, będą istotne dla pasażerów, miast, społeczności, gospodarek, rynków pracy i środowiska naturalnego.

Słowa kluczowe

Dostępność, publiczny transport miejski, osoby starsze, niepełnosprawni, MEDIATE

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania