Skip to main content

interconnecting Knowledge for the early identification of issues, events and developments (e.g. wild cards and associated weak signals) shaping and shaking the future of STI in the ERA

Article Category

Article available in the folowing languages:

Przygotowując się na nieznane

Na przestrzeni dziejów nieoczekiwane wydarzenia, takie jak epidemia lub uderzenie meteoru zmieniały kierunek ewolucji na Ziemi. Nowe dalekowzroczne badania pomogą w przyszłości w reagowaniu na zmieniającą się rzeczywistość i zaskakujące wydarzenia.

Gospodarka cyfrowa

Co się stanie, jeśli Europę ogarnie wielka powódź, lub gdy Internet przestanie działać? Te i wiele innych nieprawdopodobnych, lecz możliwych wydarzeń są obiektem rozważań UE i jej decydentów, a celem jest przygotowanie się na niemal każdą okoliczność. Założeniem finansowanego z budżetu UE projektu IKNOW jest przygotowanie się na takie ewentualności. Opisując szczegółowo 44 możliwe scenariusze przyszłości, uczestnicy projektu zbadali, w jaki sposób wpływ każdego z nich może zmienić życie na naszej planecie oraz jak moglibyśmy poradzić sobie z takimi sytuacjami. Zidentyfikowano i przeanalizowano niewiadome (wild cards — WI) oraz problemy, które mogą wstrząsnąć naszą przyszłością, a także słabe sygnały (WE) lub problemy, które obecnie tę przyszłość kształtują. Zespół przyjrzał się w szczególności efektom oddziaływań WI-WE na politykę europejską oraz naukę i technologię w poszczególnych krajach. Aby zrealizować wyznaczone cele, zespół IKNOW przyjął dalekowzroczne podejście, zakładające przewidywanie, rekomendowanie i transformację technologicznych, ekonomicznych, środowiskowych, politycznych, społecznych oraz etnicznych wersji przyszłości. Posłużono się także skanowaniem horyzontalnym w celu przeanalizowania granicznych problemów związanych z polityką i programami badań, od niespodziewanych wydarzeń i zalążków zmian po trendy, strategie polityczne, praktyki i postawy. Do najważniejszych osiągnięć prac projektu zaliczyć można wskazanie obszarów, w których europejska polityka naukowa musi działać proaktywnie oraz przewidywanych istotnych zmian w europejskim systemie badawczym. Ujawniło to przyszłe problemy, pojawiające się na radarze politycznym, które mogą mieć dalekosiężne skutki dla nauki i technologii w Europie. Co ważne, partnerzy projektu opracowali zaawansowane struktury, służące do identyfikacji, klasyfikacji, grupowania i analizowania niewiadomych oraz słabych sygnałów (WI-WE). Przeanalizowano skutki WI-WE oraz ich spodziewany wpływ na główne obszary związane z wizją europejskiej przestrzeni badawczej. Wskazano także kluczowe czynniki służące do oceny stopnia niepewności i potencjalny wpływ przewidywanych problemów. Wynikiem tych prac jest zbiór ostrzeżeń politycznych IKNOW oraz zestaw narzędzi IKNOW EPB, które razem są punktem odniesienia i inspiracją dla zainteresowanych stron związanych z EPB. Badacze projektu IKNOW zbadali, w jaki sposób można zastosować analizy WI-WE w zarządzaniu badaniami, określili zagadnienia, których dotyczą dane WI-WE oraz zbadali, w jaki sposób można zastosować WI-WE do ustalania polityki naukowej i technologicznej. Zbadano także zastosowanie WI-WE w związku z planami działań EPB, zwracając szczególną uwagę na rozwijanie projektów badawczych związanych z EPB i zarządzanie nimi. Dzięki licznym warsztatom, konferencjom, działaniom upowszechniającym i witrynie internetowej projektu, zespołowi IKNOW udało się znacząco rozpowszechnić na świecie badania nad mechanizmami WI-WE oraz wskazać ich wpływ na innowacyjność i EPB. Powstające analizy polityczne, wywiady, badania krajowe oraz zestaw narzędzi EPB pomogą w przewidywaniu przyszłych zagrożeń i niespodziewanych wydarzeń i radzeniu sobie z nimi, a także we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań i inspirowaniu badaczy.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania