European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Expanded Quality management Using Information Power for Maternal and Newborn Health in Africa

Article Category

Article available in the following languages:

Lepsza opieka zdrowotna dla matek i noworodków w Afryce

Nadal nie udało się przezwyciężyć przeszkód w zapewnianiu kobietom ciągłości opieki medycznej w okresie ciąży i połogu w Afryce. Istnieją one po stronie popytu (mało kobiet korzysta z pomocy) i podaży (usługi są niedostępne lub niskiej jakości).

Zdrowie icon Zdrowie

Głównym celem finansowanego przez UE projektu EQUIP (Expanded quality management using information power for maternal and newborn health in Africa) była poprawa wyników zdrowotnych matek i noworodków poprzez zarządzanie zwiększające jakość usług medycznych. Prace projektu EQUIP polegały głównie na opracowaniu i wdrożeniu innowacyjnych interwencji na rzecz zdrowia w Tanzanii i Ugandzie, które są krajami afrykańskimi o bardzo ograniczonych zasobach. W projekcie uczestniczyli kierownicy placówek medycznych, zakłady opieki zdrowotnej i przedstawiciele społeczności, zaangażowani w proces rozwiązywania problemów przy korzystaniu z wysokiej jakości danych zgromadzonych na miejscu. Stosowana w projekcie metoda poprawy jakości bazowała na modelu udoskonalania poprzez współpracę, promowanym przez Instytut Udoskonalania Opieki Zdrowotnej (IHI). Metoda ta polega na krótkoterminowym, szybkim kształceniu sprzyjającym postępom w określonych dziedzinach. W cyklach planowania, realizacji planu, badania i działania identyfikowano czynniki wpływające na opiekę nad matką i noworodkiem, aby udoskonalić metody zarządzania dla jakości. Dane zbierano poprzez ankiety prowadzone w domach mieszkalnych i spisy statystyczne w placówkach ochrony zdrowia. Powołano zespoły do polepszania jakości na poziomie dystryktu, placówki ochrony zdrowia i społeczności. Dostarczano regularnego wsparcia poprzez cokwartalne sesje szkoleniowe, nadzór, doradztwo i wizyty mentorów. Zespół analizował istniejącą politykę i główne przeszkody w zapewnianiu jakości. Stwierdzono zapotrzebowanie na lepsze zarządzanie, zarówno na poziomie dystryktu, jak i na poziomie państwa, aby zapewnić wyższą jakość opieki i poprawę zdrowia matek i noworodków. Działania na rzecz poprawy zdrowia matek i noworodków obejmowały zakładanie funduszy społecznych na potrzeby transportu w przypadkach nagłych i włączanie mężczyzn w planowanie przebiegu porodu. Ponadto, podjęto szereg działań, aby poprawić jakość opieki zdrowotnej poprzez m.in usprawnienie dokumentacji, terminowe naprawy sprzętu i dostawy materiałów medycznych. Ogółem, zaobserwowano mniejszą poprawę w Ugandzie niż w Tanzanii, prawdopodobnie z powodu czynników środowiskowych, mniejszych środków finansowych na przezwyciężenie problemów w zarządzaniu dla jakości oraz słabszej kontroli lokalnej nad nimi na poziomie dystryktu w porównaniu z Tanzanią. W Tanzanii była też większa dostępność niezbędnych leków i zasobów niż w Ugandzie. Mimo to, dowody na poprawę uzyskaną tylko poprzez lepsze zarządzanie dla jakości sugerują, że można ocalić więcej matek i ich dzieci bez konieczności stosowania nowych technologii. Projekt EQUIP dowiódł, jak istotne jest zarządzanie dla jakości na poziomie dystryktu, placówki ochrony zdrowia i społeczności. Działania w ramach projektu zaowocowały błyskawiczną poprawą wyników placówek ochrony zdrowotnej i większym zaangażowaniem społeczności. Wyniki przyciągnęły uwagę głównych stron zainteresowanych, co powinno przełożyć się na ograniczenie śmiertelności matek i noworodków. Film wideo na temat projektu można zobaczyć tutaj.

Słowa kluczowe

Zdrowie noworodków, Afryka, opieka podczas połogu, zarządzanie dla jakości, zdrowie matek, interwencje na rzecz zdrowia

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania