Skip to main content

Problem-oriented Processing and Database Creation for Ionosphere Exploration

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wspólna siła instalacji multisatelitarnych

W ostatnich latach zmienił się sposób, w jaki odczytywana jest przestrzeń kosmiczna Ziemi, odkąd na orbicie umieszczono kilku satelitów i ich konstelacje. W ramach finansowanego przez UE projektu skonsolidowano potężne ilości danych satelitarnych, aby dzięki nim lepiej zrozumieć, co powoduje zmiany w jonosferze.

Zmiana klimatu i środowisko

Od początków ery kosmicznej liczne instalacje satelitarne nagromadziły całe mnóstwo obserwacji dotyczących górnej warstwy atmosfery ziemskiej, jonosfery. Ta strefa przejściowa między atmosferą ziemską a przestrzenią kosmiczną w pobliżu Ziemi działa niczym lustro, które odbija sygnały radiowe w długodystansowej komunikacji. Obecnie, w epoce komunikacji satelitarnej, to właśnie jonosfera odpowiada za zaburzanie stabilności odbieranych sygnałów. Finansowany przez UE projekt "Problem-oriented processing and database creation for ionosphere exploration" (POPDAT) zgromadził dane z 10 misji do jonosfery. Na początku zostały one ocenione pod kątem przydatności w badaniu zjawisk falopodobnych zachodzących w jonosferze. Następnie opracowano specjalnie zaprojektowane narzędzia programowe do przetwarzania danych w celu identyfikacji cech odpowiadających za zakłócenia w jonosferze, jak fale elektromagnetyczne i grawitacyjne. Ostatecznie stworzono kolekcję katalogów fal, którą udostępniono dla zainteresowanych badaczy na stronie internetowej projektu . Programy do eksploracja danych i wizualizacji umożliwiają użytkownikom wydobywanie określonych zdarzeń jonosferycznych. Dostępne są także przetworzone pomiary na podstawie rozmaitych obserwacji naziemnych; dzięki nim możliwa jest pełna eksploracja dostępnych danych satelitarnych. Projekt POPDAT starał się dotrzeć do zainteresowanych naukowców poprzez publikacje i konferencje, które posłużyły do zmierzenia poziomu ich zainteresowania i potrzeby dostępu do tego typu danych. Jednak usługa dostępu do danych na temat fal w jonosferze powstała także w celu udostępnienia produktów informacyjnych studentom i osobom zainteresowanym dla ich własnych potrzeb, np. badań naukowych i zdobywania wiedzy. Poprzez analizę gęstości plazmy i rejestry pola elektromagnetycznego z instalacji multisatelitarnych, projekt POPDAT pozwala uzyskać wgląd w przestrzeń kosmiczną w pobliżu Ziemi. Od potężnych trzęsień ziemi i wyładowań świetlnych po burze słoneczne uderzające Ziemię, badanie procesów fizycznych, które wywołują zakłócenia w jonosferze jest intrygujące. Mając dostęp do tego typu informacji, naukowcy mogą badań wpływ zakłóceń w jonosferze na komunikację i inne systemy, od których jesteśmy zależni na co dzień.

Słowa kluczowe

Satelita, obserwatorium, jonosfera, atmosfera, fale elektromagnetyczne, fale grawitacyjne, eksploracja danych, komunikacja satelitarna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania