Skip to main content
European Commission logo print header

Development of global plankton data base and model system for eco-climate early warning

Article Category

Article available in the following languages:

Monitorowanie planktonu pod kątem zmiany klimatu

W ramach unijnego projektu zbierano dane i tworzono ulepszone modele ekologii planktonu w Oceanie Atlantyckim i Południowym, co miało daleko idące skutki dla modelowania zmian klimatu.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Plankton odgrywa kluczową rolę w ekosystemie morskim dzięki zdolności do asymilacji dwutlenku węgla (CO2). Jednocześnie tworzy podstawę morskiej sieci pokarmowej. Aby lepiej zrozumieć zmianę klimatu, naukowcy muszą lepiej poznać sposób, w jaki plankton wpływa na procesy ekologiczne i biochemiczne w oceanach na świecie. Aby osiągnąć ten cel, w ramach projektu GREENSEAS (Development of global plankton data base and model system for eco-climate early warning) opracowano różne modele symulacyjne ekologii planktonu. Modelowanie obejmowało pomiary koloru wody, zapotrzebowanie na azot i geograficzną dystrybucję planktonu w Oceanie Atlantyckim. Zespół projektu GREENSEAS zebrał dane historyczne na temat dystrybucji fitoplanktonu w Oceanie Arktycznym, Oceanie Atlantyckim, Morzu Norweskim i Oceanie Południowym. Kolejnym krokiem było stworzenie bazy danych przepływu dwutlenku węgla (CO2) między wodą a powietrzem w Oceanie Południowoatlantyckim. Na koniec, zebrane zostały nowe dane charakteryzujące środowisko fizyko-chemiczne oraz strukturę zbiorowisk i produktywność fitoplanktonu. Modelowanie tych parametrów pozwoliło naukowcom stworzyć symulacje zachowania fitoplanktonu w reakcji na zmiany środowiskowe. Drobne zmiany masy i dystrybucji fitoplanktonu przekładają się na istotne zmiany w populacji ryb. To z kolei może wymagać gruntownej reformy polityki w celu zapewnienia ochrony zasobów rybnych. Zespół projektu GREENSEAS opracował nowe wskaźniki dotyczące zmian w ekosystemach planktonu. Naukowcy odkryli również, że obecne dane dotyczące produktywności planktonu nie są bardzo dokładne, co sugeruje, że należy je ponownie obliczyć. W ramach projektu utworzono portal internetowy dla naukowców i polityków umożliwiający im dostęp do danych i analiz dotyczących aktywności planktonu w tych oceanach. Projekt GREENSEAS może przyczynić się do poprawy monitorowania zmian klimatu, co usprawni proces podejmowania decyzji w zakresie zdrowia ludzkiego, środowiska i życia morskiego.

Słowa kluczowe

Plankton, zmiana klimatu, ekologia planktonu, oceany, morska sieć pokarmowa

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania