Skip to main content

Improving Diagnoses of Mental Retardation in Children in Central Eastern Europe and Central Asia through Genetic Characterisation and Bioinformatics/-Statistics,

Article Category

Article available in the folowing languages:

Recykling odpadów rozbiórkowych

Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowią jedno z największych źródeł odpadów w UE. Naukowcy opracowują metody skuteczniejszego recyklingu i ponownego używania materiałów w sektorze budowlanym, aby zmniejszyć jego wpływ na środowisko.

Zdrowie

Odpady powstające w przemyśle budowlanym w znacznej mierze nadają się do recyklingu lub ponownego użycia. Jest to dobra informacja w świetle wymagań Komisji Europejskiej (dyrektywa ramowa w sprawie odpadów), które przewidują osiągnięcie do 2020 r. odzyskiwania nietoksycznych odpadów budowlanych i rozbiórkowych na poziomie co najmniej 70% według masy. Zadaniem finansowanego przez UE projektu IRCOW ("Innovative strategies for high-grade material recovery from construction and demolition waste") jest dostarczenie sprawdzonych rozwiązań technicznych, które pozwolą ten cel osiągnąć. Naukowcy tworzą nowatorskie strategie promujące ponowne używanie materiałów w sektorze budowlanym (z zastosowaniem zaawansowanych technik sortowania i przetwarzania) w celu tworzenia wysokiej jakości produktów przy użyciu tych odzyskanych materiałów, z uwzględnieniem wszystkich etapów cyklu życiowego różnych wyrobów. Przykładami takich wysokiej jakości produktów są różne rodzaje betonu (beton strukturalny, beton izolacyjny), płyty gipsowe, kompozyty drzewno-polimerowe i panele wielowarstwowe. Opracowane koncepcje zostaną sprawdzone na rzeczywistych budowach, a rozwiązania będą oceniane pod względem efektów technicznych, ekonomicznych, środowiskowych i zdrowotnych. W ciągu pierwszych 18 miesięcy projektu IRCOW wdrożono już kilka zastosowań demonstracyjnych, prowadząc testy na pięciu wybranych budowach testowych. Niektóre działania zostały już zakończone, wyprzedzając harmonogram. Dokonano identyfikacji sieci łańcucha dostaw, potencjalnych barier oraz szans dotyczących ponownego wykorzystania odpadów w pracach budowlanych. Udostępniono łatwy w adaptacji model biznesowy i narzędzia stymulujące ponowne używanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Nowe osiągnięcia technologiczne w dziedzinie zaawansowanych systemów sortowania pozwoliły zmaksymalizować objętość i jakość odzyskiwanych materiałów oraz zwiększyć skuteczność oddzielania. Zespół opracował ponadto terenową metodę mikrofalowej obróbki termicznej nieorganicznych materiałów włóknistych oraz zaawansowane systemy sortowania kamiennych odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Opracowano też technologie lokalnego przetwarzania plastików i drewna. Nowatorskie materiały i prefabrykaty budowlane o dużej zawartości materiałów z odpadów budowlanych i rozbiórkowych mają szansę zostać objęte ochroną patentową. %Postępy technologiczne projektu IRCOW w połączeniu ze sprawdzonymi modelami biznesowymi i analizami cyklu eksploatacji powinny pomóc Komisji Europejskiej w osiągnięciu ambitnych celów w zakresie recyklingu i ponownego używania odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Opracowanie skuteczniejszych procesów recyklingu, w połączeniu z nowatorskimi produktami na bazie przetworzonych odpadów, zapewni wszechstronne korzyści dla całego sektora budowlanego i rozbiórkowego w UE.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania