Skip to main content

Designing Safer Urban Spaces

Article Category

Article available in the folowing languages:

Narzędzia zwiększające bezpieczeństwo miast

Zespół badaczy europejskich opracował zestaw narzędzi wspomagających ocenę zagrożeń w miastach. Wśród narzędzi znajdują się źródła informacji związanych ze strukturami i reagowaniem na incydenty, przeznaczone do używania samodzielnie lub w połączeniu z modułem podejmowania decyzji.

Technologie przemysłowe

Miasta europejskie nadal narażone są na kataklizmy znane od wieków, takie jak trzęsienia ziemi, erupcje wulkaniczne, powodzie i pożary, oraz nowe zagrożenia charakterystyczne dla ery współczesnej, na przykład zamachy terrorystyczne czy katastrofy przemysłowe. Panowanie nad takimi zagrożeniami wymaga nowych koncepcji projektowania przestrzeni, z których najważniejsza jest odporność. Za cel finansowanego ze środków UE projektu DESURBS (Designing safer urban spaces) przyjęto stworzenie nowych narzędzi wspomagających projektantów i zarządców w zwiększaniu bezpieczeństwa miast. Zaplanowano stworzenie bazy danych incydentów związanych z bezpieczeństwem, platformy projektowej bezpieczeństwa i odporności, różnorodnych innych wytycznych i narzędzi oceny ryzyka oraz internetowego systemu wspomagania decyzji. W ramach projektu DESURBS pomyślnie stworzono cały zaplanowany system. Opracowano nowe metodologie, różnego rodzaju bazy danych i narzędzia. Tych ostatnich można używać samodzielnie lub w połączeniu ze stworzonym w ramach projektu portalem systemu wspomagania decyzji. Łatwy w obsłudze system jest kierowany do urbanistów, projektantów i inżynierów. W systemie wspomagania decyzji wykorzystano aktualne najlepsze praktyki, aby ułatwić użytkownikom identyfikowanie i usuwanie problemów z bezpieczeństwem w projektach urbanistycznych. Dostępne są między innymi bazy danych do szacowania wytrzymałości typowych materiałów budowlanych oraz analizowania słabych punktów w budynkach. W skład pakietu wchodzi też narzędzie do modelowania i symulowania scenariuszy zarządzania kryzysowego podczas katastrof miejskich. Z innych wyników należy wymienić stworzenie i przetestowanie aplikacji na telefony przeznaczonych do monitorowania i śledzenia ruchów tłumu oraz do komunikowania się obywateli z władzami. W ramach projektu opracowano system balonów na uwięzi pozwalający zapewnić łączność w sytuacjach awaryjnych. Narzędzia z projektu DESURBS wspomagają władze w planowaniu i koordynowaniu reakcji na katastrofy miejskie, i to zarówno kataklizmy, jak i incydenty spowodowane działaniem człowieka. Wypracowane wyniki pozwolą zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców miast i usprawnić reagowanie kryzysowe.

Słowa kluczowe

Bezpieczniejsze miasta, miejskie, przestrzenie miejskie, odporność, naruszenie bezpieczeństwa, ocena ryzyka, system wspomagania decyzji

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania