European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Bridging Consumers, Brands and Bio Based Industry to improve the market of sustainable bio-based products

Article Category

Article available in the following languages:

Zwiększenie udziału zrównoważonych produktów pochodzenia biologicznego w rynku

W ramach finansowanego przez UE projektu BIOBRIDGES powstają partnerstwa pomiędzy właścicielami marek, przemysłem i konsumentami w celu wspierania akceptacji i wprowadzania produktów pochodzenia biologicznego na rynki konsumenckie, tworząc nowe łańcuchy wartości oparte na produktach pochodzenia biologicznego.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

W 2012 roku Komisja Europejska opublikowała komunikat Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy, w którym podkreślono, że Europa musi radykalnie zmienić swoje podejście do produkcji, konsumpcji, przetwarzania, przechowywania, recyklingu oraz usuwania zasobów biologicznych. W strategii uznano biogospodarkę za kluczowy element inteligentnego i ekologicznego wzrostu. Postępy w badaniach i innowacjach w dziedzinie biogospodarki powinny umożliwić Europie poprawę zarządzania jej odnawialnymi zasobami biologicznymi oraz otwarcie nowych i zróżnicowanych rynków żywności i produktów biopochodnych. „Biogospodarka jest złożona i wielowymiarowa. Jej upowszechnienie wymaga aktywnej współpracy szerokiego grona interesariuszy, w tym dostawców surowców, przemysłu, właścicieli marek, naukowców, społeczeństwa i władz publicznych”, mówi Alexandre Almeida, koordynator finansowanego przez UE projektu BIOBRIDGES. Współpraca ta wymaga nowych interakcji i synergii, co oznacza rozwój nowych partnerstw międzysektorowych, które mogą doprowadzić do powstania nowych łańcuchów wartości w sektorze bioproduktów. „Aby wywrzeć długotrwały wpływ na łańcuchy wartości bioproduktów, zespół BIOBRIDGES zaprojektował i wdrożył powtarzalne metodologie, procedury i najlepsze praktyki, które wspierają współtworzenie przez wielu interesariuszy i prowadzą do powstania nowych partnerstw międzysektorowych”, dodaje Almeida. W ramach projektu opracowano również nadający się do powielenia model waloryzacji wyników tych międzysektorowych partnerstw.

Zasoby gotowe do wykorzystania.

W trakcie realizacji projektu partnerzy opracowali serię 15 możliwych do wykorzystania zasobów, które są dostępne dla wszystkich podmiotów zainteresowanych wspieraniem biogospodarki. „Ramy i dobre praktyki dla wielu zainteresowanych stron i połączeń międzysektorowych” przedstawiają praktyki, które przyjęło 18 regionalnych i krajowych klastrów biogospodarki w całej Europie. Trzy klastry w Niemczech, Włoszech i Portugalii stanowią doskonałe przykłady dobrych praktyk w zakresie współpracy wielopodmiotowej i międzysektorowej. W celu ułatwienia współpracy pomiędzy właścicielami marek a branżami bioproduktów w ramach projektu uruchomiono inicjatywę Bridge2brands, innowacyjny format łączący właścicieli marek, którzy chcą przyjąć bardziej zrównoważone podejście w swoich firmach. Bridge2value to innowacyjny format pozwalający na tworzenie wzajemnych powiązań pomiędzy interesariuszami poczwórnej helisy w ich dążeniu do stworzenia nowego łańcucha wartości. Kampanie komunikacyjne i uświadamiające, takie jak „Zestaw narzędzi komunikacyjnych dotyczących gospodarki ekologicznej” czy kampania „Biobohaterowie”, miały na celu podniesienie świadomości społecznej na temat biogospodarki i zwiększenie zrozumienia potrzeby podjęcia działań. Materiały wizualne przedstawione w zestawie narzędzi podnoszących świadomość miały na celu zwiększenie zainteresowania interesariuszy działaniami w ramach projektu oraz uwrażliwienie opinii publicznej na historie, działania i rozwój przedsiębiorstw, które przyczyniają się do budowy bardziej zrównoważonego świata, podejmując jedno działanie na raz. Celem Bioheroes było stworzenie społeczności ekspertów pełniących rolę konsultantów, obserwatorów i ambasadorów projektów, którzy są zmotywowani do wspierania finansowanych przez UE działań związanych z biogospodarką i poprawą komercjalizacji produktów pochodzenia biologicznego.

Promowanie zmian w polityce, komunikacja i wsparcie

Zespół BIOBRIDGES opracował nowe dokumenty strategiczne i zalecenia, które mogą być stosowane przez decydentów, właścicieli marek i naukowców w celu zwiększenia świadomości konsumentów. Badanie opinii publicznej przeprowadzone w 39 krajach dostarcza surowych danych dotyczących świadomości konsumentów i ich zwyczajów zakupowych, które każdy może wykorzystać do przeprowadzenia dalszych badań, zaproponowania zmian w polityce lub rozpoczęcia kampanii informacyjnej. Zasoby te powinny wzbogacić Europejską Bibliotekę nt. Biogospodarki, czyli bazę wiedzy dotyczącej tego zagadnienia, która zawiera już 10 rezultatów projektu BIOBRIDGES. Ponadto zasoby te są promowane przez sieć European Bioeconomy Network, która zajmuje się promocją, komunikacją i wsparciem biogospodarki. Projekt BIOBRIDGES otrzymał finansowanie w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu, które jest formą partnerstwa publiczno-prywatnego między UE a przemysłem.

Słowa kluczowe

BIOBRIDGES, biogospodarka, produkty pochodzenia biologicznego, właściciele marek, łańcuchy wartości oparte na produktach pochodzenia biologicznego, Bioheroes, zrównoważony wzrost

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania