European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Education and Training Actions for high skilled job opportunities in the railway sector

Article Category

Article available in the following languages:

Nowy poziom badań w dziedzinie kolejnictwa

Powstał nowy wirtualny uniwersytet, którego zadaniem jest podnoszenie kwalifikacji pracowników kolejnictwa. Przyczyni się on do podniesienia konkurencyjności i efektywności branży kolejowej.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Zdrowsze europejskie kolejnictwo będzie sprzyjać bardziej konkurencyjnej i zrównoważonej gospodarce dzięki większej mobilności, czystszemu transportowi oraz bezpieczniejszej infrastrukturze. Celem finansowanego ze środków UE projektu SKILLRAIL ("Education and training actions for high-skilled job opportunities in the railway sector") było zwiększenie zatrudnienia w sektorze kolejowym. Uczestnicy projektu zajmowali się dopasowywaniem kwalifikacji absolwentów różnych europejskich instytucji edukacyjnych i szkoleniowych do wymogów tego rozwijającego się sektora. W tym kontekście, zaprojektowano i otwarto wirtualny Europejski Uniwersytet Kolejnictwa EURAIL, umożliwiający tworzenie, przekazywanie i szerzenie wiedzy w obrębie sektora. Zdefiniowano potrzeby interesariuszy z sektora kolejowego i opracowano kursy szkoleniowe z zakresu zawodów wymagających wysokich kwalifikacji w czterech kluczowych obszarach: zarządzanie aktywami, dynamika składu kolejowego, tabor oraz efektywność energetyczna. Duży nacisk położono także na kwestię równości płci, ponieważ kobiety są w kolejnictwie stosunkowo słabo reprezentowane na tle całego rynku pracy. Innym ważnym priorytetem było ułatwienie prowadzenia studiów dziennych i wieczorowych, umożliwiających specjalistom doskonalenie swoich umiejętności. W tym względzie projekt przyczynił się do ułatwienia dostępu do kursów z zakresu kolejnictwa, a także do podniesienia jakości kształcenia w tej dziedzinie. Po dokładnym opisaniu sytuacji w zakresie kształcenia, uczestnicy projektu zaproponowali przedmioty nieoferowane dotąd przez instytucje edukacyjne oraz opracowali nowe kursy oparte na modelu e-learningu. Promowano wspólne programy kształcenia na poziomie doktoranckim i magisterskim, proponując szeroki wybór zaawansowanych kursów. Równolegle, prowadzono warsztaty na temat najlepszych praktyk w zakresie kształcenia przyszłych specjalistów kolejnictwa oraz zrównoważonych i konkurencyjnych rozwiązań dotyczących transportu kolejowego. Projekt SKILLRAIL skutecznie dostosowywał się do zmieniający się potrzeb sektora kolejowego, docierając także do ludzi młodych, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje w tej dziedzinie. Podkreślono także potrzebę tworzenia nowych bardziej zaawansowanych technologicznie systemów kolejowych. Dzięki projektowi w końcu udało się zbudować pomost między przeszłością i przyszłością kolei w Europie.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania