Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Rolnictwo i zrównoważony rozwój w UE

W realizowanym niedawno projekcie powołano ogólnoeuropejską sieć badawczą na rzecz nowych relacji między obszarami wiejskimi a rolnictwem w Europie stojącej w obliczu zrównoważonego rozwoju.

Zmiana klimatu i środowisko

Pomimo wielu wspólnych wyzwań, badania w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Europie są przeważnie prowadzone na poziomie krajowym. Rezultatem jest fragmentaryczna i nieskoordynowana polityka rolna na terenie kontynentu. W finansowanym przez UE projekcie "Facing sustainability: New relationships between rural areas and agriculture in Europe" (RURAGRI) powołano sieć europejskiej przestrzeni badawczej (ERA-NET), której zadaniem jest przyspieszenie badań w tym sektorze. Projekt został poświęcony stworzeniu wspólnego programu badawczego, który pokieruje badaniami i finansowaniem w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Ogólnym celem było zwiększenie możliwości połączenia obszarów miejskich z wiejskimi. Aby odpowiedzieć na wyzwanie, jakie zrównoważony rozwój stawia rolnictwu europejskiemu, trzeba lepiej zrozumieć, w jaki sposób rozwój obszarów miejskich wpływa na rolnictwo. W związku z tym naukowcy zidentyfikowali czynniki, które odpowiadają za powodzenie projektu: jasna i wspólna wizja, zaangażowani ludzi na wszystkim poziomach, solidny sekretariat koordynujący działania oraz strategia rozpowszechniania informacji. Kolejnym krokiem członków projektu RURAGRI było stworzenie mapy istniejących badań i wymiana informacji ukierunkowanych na wspólne działania w przyszłości. Głównym rezultatem projektu był strategiczny program badawczy (SRA), opracowany w celu zintegrowania europejskich i międzynarodowych struktur badawczych. Powstały trzy dokumenty, które szczegółowo omówiono podczas warsztatów realizowanych w ramach projektu RURAGRI. Opracowano streszczenie trzech przeprowadzonych dyskusji, w którym zawarto opinie na temat możliwości ulepszenia SRA. Kolejnym ważnym wynikiem projektu było ogólnoeuropejskie zaproszenie do składania wniosków do realizacji projektów w dziedzinie trzech następujących kluczowych zagadnień: różnorodność, związki między obszarami wiejskimi a miejskimi oraz rządy. Sfinansowano pięć partnerskich projektów badawczych. Projekt RURAGRI przeprowadził badania i stworzył SRA w kluczowych obszarach badawczych. W kontekście obecnych polityk UE w sprawie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich SRA będzie nieocenionym wsparciem dla decydentów i osób odpowiedzialnych za koordynację badań.

Słowa kluczowe

Rolnictwo, wiejski, zrównoważoność, obszary wiejskie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania