Skip to main content

New high-quality mined nanomaterials mass produced for plastic and wood-plastic nanocomposites

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zintegrowana produkcja i obróbka końcowa

Masowa produkcja funkcjonalizowanych nanocząsteczek (NP) bezpośrednio przez przemysł wydobywczy powinna wzmocnić tę ważną w wielu krajach gałąź gospodarki. Przyspieszy także dostawy surowców do sektorów przemysłu wykorzystujących NP w swoich produktach.

Technologie przemysłowe

Celem finansowanego przez UE projektu MINANO ("New high-quality mined nanomaterials mass produced for plastic and wood-plastic nanocomposites") było usprawnianie współpracy między producentami nanocząsteczek a wytwórcami produktów końcowych. Projekt połączył partnerów posiadających wiedzę fachową o produktach końcowych, technologie syntezy i przetwarzania oraz (co najważniejsze) możliwość zapewnienia niezawodnych dostaw surowców do produkcji nanomateriałów. Naukowcy opracowali wysokiej jakości nanocząsteczki i nanozwiązki przydatne dla przemysłu wydobywczego, które można by zintegrować z istniejącym procesem produkcji masowej. Projekt MINANO skupił się na polipropylenie (PP) do zastosowania w plastikowych nanokompozytach i na polichlorku winylu (PVC) do zastosowania w nanokompozytach drewno-plastik. Spieniony polistyren został użyty jako materiał podstawowy w elementach izolacji termicznej budynków. Sfunkcjonalizowane nanocząsteczki produkowane w Meksyku zostały dodane do produktów wytwarzanych w Europie. Naukowcy zwiększyli właściwości niepalne kompozytów PP i PVC-drewno. Ponadto zwiększona została ochrona przed światłem ultrafioletowym polipropylenu, dzięki czemu ograniczone zostały żółknięcie i deformacje powierzchni w porównaniu z produktami wykorzystującymi komercyjne zabezpieczenie przez promieniowaniem UV: Tinuvin 326. Izolacja termiczna budynków ze spienionego polistyrenu została ulepszona na kilka sposobów dzięki dodaniu różnych nanocząsteczek. Produkty te były bardziej stabilne w przypadku wystawienia na oddziaływanie promieniowania UV i wykazywały właściwości antybakteryjne i antygrzybicze. Połączenie nowych nanofunkcjonalności zapewnia szerokie spektrum możliwości wykorzystania nowych rodzajów funkcjonalnych tworzyw sztucznych, a także całkowicie nowe możliwości stosowania kompozytów drewno-plastik. W dłuższej perspektywie pozwoli to zwiększyć poziom zaawansowania technologicznego zarówno przemysłu wydobywczego, jak i przedsiębiorstw wytwarzających produkty końcowe. Poprzez bezpośrednie zintegrowanie produkcji nanocząsteczek z procesami masowej produkcji w przemyśle wydobywczym projekt MINANO pomaga uzyskać bezpieczną i zrównoważoną produkcję, docelowo wprowadzając nanotechnologie w całej branży. Wyniki projektu powinny także zaowocować szerszym zastosowaniem opracowanych technologii w innych sektorach przemysłu.

Słowa kluczowe

Funkcjonalizowane nanocząsteczki, nanocząsteczki, przemysł wydobywczy, wydobywane nanomateriały, plastik, drewno-plastik, nanokompozyty, polipropylen, polichlorek winylu, spieniony polistyren

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania