Skip to main content

Climate Impact Research & Response Coordination for a Larger Europe - 2nd Generation ERA-Net -Science meets Policy

Article Category

Article available in the folowing languages:

Rozwijanie badań nad zmianą klimatu

Jeżeli świat ma uporać się z problemem zmiany klimatu, musimy dzielić się wiedzą na temat adaptacji do skutków tego zjawiska poprzez długofalową globalną współpracę. Unijny projekt pomógł w sfinansowaniu badań i wymiany wiedzy na temat skutków, podatności i adaptacji do zmian klimatu.

Zmiana klimatu i środowisko

Uczestnicy projektu CIRCLE-2 analizowali możliwości połączenia wiedzy naukowej i procesów legislacyjnych poprzez wspólny plan działań badawczych, wspólne działania prognostyczne i finansujące oraz utworzenie europejskiej bazy wiedzy na temat zmiany klimatu. Zespół projektu założył sieć finansowania badań, aby uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące tworzenia polityki. Wspierana jest współpraca między organizacjami i programami finansującymi oraz wymiana wiedzy i wdrażanie odpowiednich strategii i instrumentów adaptacyjnych. W ramach projektu CIRCLE-2 opracowano i nieustannie aktualizowano bazę danych dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu, połączoną z platformą Climate-ADAPT i obejmującą ponad 1100 projektów badawczych z zakresu adaptacji. W tym celu zorganizowano szereg warsztatów i konferencji w sprawie adaptacji i skutków zmian klimatycznych, a także dynamiki współpracy naukowo-politycznej i wspólnego planowania. Informacje o wynikach prac rozpowszechniano za pośrednictwem strony internetowej projektu, raportów, książek ("Adaptation Inspiration"), artykułów, raportów politycznych, biuletynów, broszur i sieci społecznościowych. Przygotowano plan działań w dziedzinie skutków, narażenia i adaptacji do zmiany klimatu (CCIVA), który pozwala interesariuszom zajmującym się badaniami nad adaptacją do zmiany klimatu na zapoznanie się z przyjętą w projekcie wspólną wizją strategiczną. Plan oparto na obszarach niezbędnych dla rozwijania wiedzy na temat zmiany klimatu, w tym gospodarki wodnej na terenach przybrzeżnych, pożarów lasów, badań nad górami oraz krajowych strategii adaptacyjnych. Zorganizowano dwa międzynarodowe zaproszenia do udziału w projekcie CCIVA, w następstwie których sfinansowano dwa zaproponowane działania. Uczestnicy projektu wymieniali się wiedzą na temat CCIVA w całej Europie, dzieląc się wynikami badań i analizując luki występujące w ukończonych i aktualnie realizowanych projektach i programach badawczych. Transfer wiedzy w dziedzinie klimatu ułatwiono przy pomocy europejskiej platformy naukowo-politycznej w zakresie badań CCIVA. Zespół dokonał też oceny możliwości transferu wiedzy, danych, metod i narzędzi, by móc udostępnić wyniki badań i strategie adaptacyjne w Europie i na świecie. Projekt CIRCLE-2 umożliwia Europie lepsze radzenie sobie z zagrożeniami i wykorzystywanie szans w zakresie zmiany klimatu. Jego rezultaty przyczynią się do ochrony dobrobytu ludzi i życia ludzkiego, ograniczenia powielania wydatków publicznych i ochrony środowiska naturalnego.

Słowa kluczowe

Zmiana klimatu, badania, transfer wiedzy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania