Skip to main content

Improving National Assessment and Monitoring Capacities for Integrated Environmental and Coastal ecosystem Management

Article Category

Article available in the folowing languages:

Liban zwiększa swoje zdolności w zakresie ekozarządzania

Liban posiada bogaty kapitał naturalny, któremu jednak, szczególnie na terenach przybrzeżnych, zagraża coraz intensywniejsza działalność człowieka. Dzięki unijnemu projektowi zwiększono zdolności regionu w zakresie zarządzania, ze szczególnym naciskiem na rozwój społeczno-ekonomiczny i ochronę środowiska.

Zmiana klimatu i środowisko

Prace w ramach projektu INCAM rozpoczęto od oceny aktualnego stanu libańskich zasobów naturalnych i zidentyfikowania luk w zdolnościach oceny środowiskowej. Zgromadzono dane dotyczące wody, ekosystemów morskich, gleby, roślinności, zagrożeń naturalnych, zagrożeń związanych z działalnością człowieka oraz wskaźników rozwoju społecznego. We współpracy z Libańską Radą Narodową ds. Badań Naukowych (CNRS) przygotowano podręcznik z zaleceniami dotyczącymi zarządzania tymi zasobami naturalnymi. Publikacja przyda się decydentom, zainteresowanym stronom, nauczycielom akademickim, studentom, jak i ogółowi społeczeństwa. Publikacja podręcznika pozwoliła zrealizować jeden z celów INCAM, jakim było podkreślenie roli CNRS w ocenach środowiskowych. Dodatkowo zorganizowano w tym celu warsztaty, wymiany badawcze i inne wydarzenia dotyczące budowania potencjału. Na przykład, w parlamencie libańskim odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych, ministerstw, ekspertów ds. środowiska i decydentów, podczas którego omawiano sposoby poprawy środowiska w zlewni górnego odcinka rzeki Litani. Analizowano zanieczyszczenie środowiska rzeki oraz potencjalne rozwiązania techniczne, administracyjne i legislacyjne. Jest to jeden z przykładów podkreślenia przez projekt INCAM znaczenia danych środowiskowych w promowaniu zrównoważonego rozwoju. Ponadto, dzięki zwiększeniu znaczenia naukowego CNRS, projekt INCAM usprawnił współpracę między libańskim regionem przybrzeżnym a UE.

Słowa kluczowe

Ocena środowiskowa, region przybrzeżny, zasoby naturalne, zrównoważony rozwój, budowanie potencjału

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania