Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wsparcie badawcze dla dozymetrii promieniowania

Projekty budowania potencjału badawczego stanowią klucz do poprawiania jakości i dokładności dozymetrów promieniowania. Te ważne urządzenia służą do wykrywania promieniowania i mają zastosowanie między innymi w badaniach kosmosu, energetyce jądrowej i obrazowaniu medycznym.

Technologie przemysłowe

Celem finansowanego przez UE projektu RADDOS ("Joint research on various types of radiation dosimeters") było podniesienie jakości badań nad dozymetrami w trzech współpracujących instytutach. Są to: Tyndall National Institute (TNI-UCC) w Irlandii, Wydział Elektrotechniki serbskiego Uniwersytetu w Niszu (EF-NISS) oraz słoweński Instytut im. Josefa Stefana (EPP-IJS). Projekt umożliwił wymiany akademickie, rekrutację nowych badaczy oraz zorganizowanie konferencji poświęconej badaniom nad dozymetrią. Szczególny nacisk położono na intensyfikację prac badawczych i zwiększanie potencjału ludzkiego naukowców w EF-NISS i EPP-IJS. Wielu badaczy wzięło udział w wymianach dwustronnych zorganizowanych między instytutami. Ponadto pozyskano nowych badaczy i nowy sprzęt dla EF-NISS i EPP-IJS, co pozwoli zwiększyć ilość generowanych wyników. Badania w dziedzinie dozymetrii promieniowania mogą mieć duże znaczenie dla nowych osiągnięć komercyjnych i naukowych, a projekt RADDOS odgrywa kluczową rolę we wspieraniu dalszych działań w tym obszarze.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania