Skip to main content
European Commission logo print header

Secretariat of the European Sustainable Nuclear Energy Technology Platform

Article Category

Article available in the following languages:

Promowanie zrównoważonej energetyki jądrowej w Europie

Partnerzy finansowani ze środków UE utworzyli oficjalny Sekretariat Europejskiej Platformy Technologicznej na rzecz Zrównoważonej Energetyki Jądrowej (SNETP). Dzięki fachowej wiedzy w zakresie zarządzania projektami jądrowymi zespół zapewnił mu wysoką wydajność, widoczność oraz wpływ.

Energia icon Energia

SNETP uruchomiono w 2007 roku w celu promowania badań, rozwoju i prezentowania technologii rozszczepiania jądra atomu. Przy strukturze obejmującej radę zarządzającą, komitet wykonawczy oraz techniczne grupy robocze (WG) cele projektu są dwojakie. W krótszej perspektywie czasowej stawia on sobie za cel zapewnienie bezpieczeństwa i konkurencyjności w zakresie technologii rozszczepiania, zapewniając jednocześnie długoterminowe rozwiązania z zakresu zarządzania odpadami. W perspektywie długoterminowej jego celem jest wspieranie programów dotyczących reaktora jądrowego IV generacji (Gen IV). Finansowanie UE pomogło zainicjować w 2008 roku projekt SNE-TP OFFICE ("Secretariat of the European sustainable nuclear energy technology platform"). Celem projektu było utworzenie pełnoetatowego organu wspierającego, dla zapewnienia wydajności oraz centralnego punktu kontaktowego, dla uzyskania maksymalnego wpływu i widoczności. Partnerzy rozpoczęli działania od utworzenia modelu operacyjnego w celu wdrożenia europejskiej strategii zainteresowanych stron dotyczącej badań jądrowych i rozwoju (R&D). W wyniku tego zrestrukturyzowano grupy robocze tak, aby odzwierciedlały one nowe cele technologiczne. W 2010 roku, we współpracy z projektem SNE-TP OFFICE, biuro SNETP uruchomiło europejską inicjatywę przemysłową na rzecz zrównoważonej energii jądrowej (ESNII) dotyczącą reaktorów Gen IV na neutronach prędkich o zamkniętych cyklach paliwowych. Do maja 2011 roku utworzono trzy oficjalne grupy robocze, a czwarta jest w trakcie organizacji. Projekt SNE-TP OFFICE zapewnia kluczowe wsparcie dla SNETP, gwarantując rozwój wspólnej europejskiej wizji i planu prac dotyczących rozwoju w zakresie rozszczepiania jądra atomu. Ponieważ rozszczepianie jądra atomu włączono do niskoemisyjnych polityk i celów (wśród których znajduje się plan SET-Plan), projekt SNETP powinien uzyskać jeszcze większy wpływ i widoczność dzięki sprawnie działającemu centralnemu ośrodkowi.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania