Skip to main content

European Network on the Health and Environmental Impact of Nanomaterials

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zapewnienie bezpieczeństwa nanomateriałów

Powstała sieć naukowców, której celem jest monitorowanie oddziaływania nanomateriałów na środowisko i zdrowie.

Technologie przemysłowe

Postępy w dziedzinie nanomateriałów doprowadzą do innowacji w obszarach tak zróżnicowanych jak opieka zdrowotna czy produkcja energii. Składające się ze znacznie mniejszych niż w przypadku materiałów konwencjonalnych cząsteczek nanomateriały mają radykalnie odmienne charakterystyki chemiczne, fizyczne i w zakresie bioaktwności. Jednak niewiele wiadomo o wpływie na zdrowie i środowisko tych materiałów, które mogą przekraczać granice ciała. W ramach finansowanego ze środków UE projektu NANOIMPACTNET ("European network on the health and environmental impact of nanomaterials") zgromadzono specjalistów z różnych dyscyplin, aby stworzyć naukowe podstawy pozwalające zapewnić bezpieczne i odpowiedzialne budowanie modyfikowanych nanocząsteczek oraz materiałów i produktów stworzonych na ich podstawie. Sieć pomogła zdefiniować fundamenty przepisów i prawodawstwa obejmujących ten sektor. Projekt, który realizowano od 2008 do 2012 r., objął 24 wiodące instytucje badawcze z całej Europy i ponad 3,5 tys. obywateli. Pracę podzielono na szereg obszarów. Obejmowały one zagrożenia dla człowieka i poziom narażenia, niebezpieczny wpływ nanomateriałów na środowisko, metody oceny wpływu i konwencje dotyczące nazewnictwa. W ramach projektu NANOIMPACTNET stworzono platformę na rzecz integracji istniejących i trwających działań monitorujących zagrożenia związane z nanomateriałami — tj. inicjatyw, które często realizowane są w oderwaniu od siebie nawzajem. Poprzez działania i wydarzenia w zakresie budowania sieci, projekt zaowocował znacznie intensywniejszą współpracą w tej dziedzinie i otworzył drogę dla ujednoliconej struktury służącej ocenie ryzyka i wpływu nanomateriałów. Działania projektu powinny doprowadzić do objęcia obywateli większą ochroną i zapewnienia bezpieczeństwa produktów.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania