European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-29

Popular Culture and Regionalization in East and Southeast Asia

Article Category

Article available in the following languages:

Rola kultury masowej w regionalizacji

Finansowany ze środków UE projekt zbadał związek zachodzący między komodyfikacją kultury, a dynamiką regionalizacji w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Zbadano działania podejmowane w czasie dwóch ostatnich dekad przez branże z dziedziny kultury masowej w regionie.

Zdrowie icon Zdrowie

ASIANPOPCULTURES ("Popular culture and regionalisation in east and south-eastern Asia") to projekt poświęcony rozszerzeniu badań poza skoncentrowane na państwie wyjaśnienia zjawiska regionalizacji i opracowaniu teoretycznie wiarygodnego wyjaśnienia tego, jak komodyfikacja kultury może wpływać na jej powstawanie w skali regionalnej. Prowadzone badania skupiały się na kulturach masowych w Chinach, Japonii i Korei, analizując ich powstawanie, podejmowane działania, ekspansję na inne rynki w regionie, wzajemną interakcję i relacje z państwem. Wykorzystując swoje unikalne podejście, projekt ASIANPOPCULTURES dostarczył wyczerpującego opisu sieci produkcji i dystrybucji, wprowadzających produkty kulturalne do obiegu. Produkty kultury masowej obejmują i dotyczą współpracy regionalnej z zakresu produkcji i marketingu filmów, muzyki, animacji i programów telewizyjnych, z których wszystkie wywierają poważny wpływ na lokalne rynki kulturalne. Podczas gdy większość badań z tej dziedziny przyjęła standardowo podejście interpretacyjne (koncentrujące się na treści i obrazach konkretnych produktów kulturalnych), badanie ASIANPOPCULTURES przyjmuje zamiast tego perspektywę porównawczą. Projekt działa, wykorzystując wiele źródeł podstawowych (np. poprzez wizyty badawcze w głównych miastach regionu) i oparty jest na spostrzeżeniach pochodzących z regionu azjatyckiego jako całości. Naukowcy przeprowadzili badania rynku i wywiady z personelem lokalnych branż kulturalnych i wykorzystali zgromadzone dane do przeprowadzenia analizy i oceny rynków związanych z kulturą i mediami. Ponadto nawiązano kontakty z lokalnymi naukowcami prowadzącymi badania dotyczące podobnego obszaru zainteresowań. Projekt ASIANPOPCULTURES zbadał mechanizmy produkcji i dystrybucji, starając się zapewnić szerszy obraz dramatycznych zmian zachodzących w regionalnej produkcji kulturalnej i jej obiegu. Prace realizowane w ramach projektu stanowią pierwszą poważną próbę, mającą na celu zapewnienie wszechstronnego zrozumienia produkcji, obiegu i przyjęcia tych branż kulturalnych na rynku azjatyckim. Podkreślając rolę kultury masowej w regionalizacji, wyniki projektu przedstawiają alternatywne podejście do lepszego zrozumienia sposobu budowy i konceptualizacji regionów.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania