Skip to main content

Connecting the animal genome, gastrointestinal microbiomes and nutrition to improve digestion efficiency and the environmental impacts of ruminant livestock production

Article Category

Article available in the folowing languages:

Gazy cieplarniane emitowane przez krowy mleczne

Aby zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych z przemysłu mleczarskiego i poprawić jego produktywność, naukowcy z UE zbadali organizmy żyjące w jelitach krów. Wyniki badania rzuciły światło na powiązane ze sobą czynniki wpływające na emisje i produktywność.

Zmiana klimatu i środowisko
Żywność i zasoby naturalne

Krowy są największym na świecie antropologicznym źródłem metanu, jednego z głównych gazów odpowiedzialnych za globalne ocieplenie. Istnieją już technologie, które umożliwiają badanie mikrobiologicznych i genetycznych przyczyn i czynników sprzyjających dużej produkcji metanu u krów. W projekcie RUMINOMICS (Connecting the animal genome, gastrointestinal microbiomes and nutrition to improve digestion efficiency and the environmental impacts of ruminant livestock production), finansowanym ze środków UE, wykorzystano te nowoczesne technologie do zwiększenia wydajności oraz ograniczenia wpływu na środowisko hodowli przeżuwaczy, ze szczególnym uwzględnieniem krów. Aby tego dokonać, uczeni zgromadzili i przeanalizowali dane od 1000 krów z gospodarstw znajdujących się w różnych krajach Europy. Dane te posłużyły do określenia podstaw genetycznych dużej produkcji metanu, zarówno u krów, jak i u mikroorganizmów żyjących w ich jelitach. Naukowcy przyjrzeli się też zmianom mikroorganizmów jelitowych, cechom pożądanym przez hodowców oraz wpływowi paszy na produkcję metanu. Co ciekawe, ustalono, że genetyczna selekcja krów mlecznych emitujących mniej metanu oznacza jednocześnie selekcję zwierząt odznaczających się mniejszą wydajnością produkcji mleka. Tym samym krowy takie wytwarzają więcej metanu na jednostkę mleka. Krowy o większej mleczności mogą wytwarzać więcej metanu, ale ponieważ dają więcej mleka, ilość metanu na jednostkę mleka jest mniejsza. Oznacza to, że hodowcy powinni selekcjonować przeżuwacze o większej mleczności, a nie takie, które emitują mniej metanu. Za emisje odpowiada przede wszystkim odżywianie, a nie mikroorganizmy. Niezależnie od tego, uczeni znaleźli pewne mikroorganizmy jelitowe powiązane z mniejszymi emisjami metanu. Projekt RUMINOMICS dostarczył obszernych danych na temat genetycznych podstaw emisji gazów cieplarnianych w przemyśle mleczarskim. Odkrycia te mogą potencjalnie pomóc zwiększyć wydajność hodowli bydła mlecznego, a jednocześnie zmniejszyć emisje.

Słowa kluczowe

Emisje gazów cieplarnianych, krowy, przemysł mleczarski, metan, RUMINOMICS

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania