European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-18

Local Worlds of Social Cohesion. <br/>The Local Dimension of Integrated Social and Employment Policies

Article Category

Article available in the following languages:

Zintegrowana polityka lokalna pomaga grupom defaworyzowanym

Badanie dotyczące problemów zintegrowanej polityki społecznej i zatrudnienia wskazuje na radykalne zmiany zachodzące w zarządzaniu spójnością społeczną.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Integracja obszarów polityki, które tradycyjnie były rozwijane niezależnie, ma na celu wspomaganie grup społecznych znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji i zaspokajanie ich różnorodnych potrzeb. Zastosowanie takiego podejścia wprowadza pozytywną dynamikę, która pozwoli wspomagać spójność społeczną, zmniejszać nierówności socjalne i usprawniać udział w rynku pracy. Konieczne jest jednak uwzględnienie zróżnicowanego wpływu integracji polityki socjalnej i polityki pracy, ponieważ lokalne polityki aktywacji funkcjonują w ramach polityk poszczególnych krajów członkowskich oraz regionalnego rozkładu nierówności. Problemami takimi zajęli się uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu "Local worlds of social cohesion. The local dimension of integrated social and employment policies" (LOCALISE). Uczestnicy projektu kierowali się w swoich badaniach wspólnym podejściem teoretycznym i metodologicznym, dążąc do zgromadzenia krytycznej masy wiedzy w kluczowych obszarach tematycznych. Jeden z kierunków badań dotyczył podmiotów lokalnych w sześciu krajach europejskich (Francji, Niemczech, Polsce, Szwecji, Zjednoczonym Królestwie i we Włoszech) i analizy ich sposobów radzenia sobie z wyzwaniami stwarzanymi przez zintegrowaną politykę spójności społecznej. Po przeprowadzeniu badania porównawczego krajowych kontekstów prawnych uczestnicy projektu LOCALISE zajęli się analizą implementacji polityk spójności społecznej na poziomie lokalnym oraz identyfikacją lokalnych sposobów zarządzania. Przeprowadzono wywiady ekspertów ze wszystkimi istotnymi stronami lokalnymi zaangażowanymi w mechanizmy zarządzania lokalnego i usługi publiczne. Wyniki analiz przypadków wskazują na coraz powszechniejszą tendencję integrowania różnych dziedzin polityki, szczególnie pod względem szkoleń. Inne wyniki wskazują na coraz częstsze docenianie istotności opieki nad dziećmi dla uzyskania integracji rynku pracy. Ponadto nawet w obrębie poszczególnych krajów odnotowano zróżnicowanie poziomów integracji usług socjalnych w dziedzinach polityki zdrowotnej, mieszkaniowej i pomocy socjalnej. W przypadku grup w niekorzystnej sytuacji udział w rynku pracy zależy od dostępu do usług socjalnych, jednak stopień integracji bywa różny na poziomie tworzenia polityki i na poziomie jej realizacji. Ciekawym wynikiem dotyczącym wszystkich krajów było stwierdzenie, że choć polityka pracy jest formułowana na szczeblu krajowym, kwestie pomocy socjalnej i innych usług socjalnych są często regulowane na poziomie lokalnym. Integrowanie polityki socjalnej i polityki pracy jest uzasadnione między innymi w kontekście rosnącego bezrobocia i nierówności dochodów. Badania projektu LOCALISE podkreślają korzyści wynikające z powiązania formułowania polityki i świadczenia usług w sposób wspomagający lokalną aktywację obywateli będących w niekorzystnej sytuacji.

Słowa kluczowe

Grupy defaworyzowane, polityki społeczne i zatrudnienia, spójność społeczna, administracja lokalna, aktywne włączenie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania