Skip to main content
European Commission logo print header

Development of a heat storage system to improve energy efficiency in CHP power plants and in solar driven industrial applications with high relevance to SME

Article Category

Article available in the following languages:

Ponowne wykorzystanie przemysłowego ciepła odpadowego

UE podejmuje zdecydowane działania na rzecz ograniczenia zależności od spalania paliw kopalnych, by zminimalizować negatywny wpływ na środowisko i zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne. Innowacyjna technologia umożliwiająca recykling ciepła byłaby dużym krokiem naprzód.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Niemal 50% europejskiego zapotrzebowania energetycznego wynika z potrzeb ciepłowniczych. By zaspokoić te potrzeby, zespół finansowanego przez UE projektu HEAT SAVER opracował nowatorski system termochemicznego magazynowania energii oparty na magazynowaniu i uwalnianiu ciepła odpadowego z produkcji ciepłowniczej, ogrzewania słonecznego i innych źródeł przemysłowych. Technologia ta opiera się na układzie reakcyjnym złożonym z wody i zeolitów. W trybie magazynowania napływające ciepło wykorzystywane jest do dysocjacji związku zeolitu w wodzie. Aby odzyskać energię cieplną, w odpowiedniej temperaturze umożliwia się układowi ponowną reakcję, podczas której ciepło zmagazynowane w postaci reakcji chemicznej zostaje uwolnione. Naukowcy skonstruowali od podstaw wszystkie podsystemy, w tym zewnętrzne wymienniki ciepła, czujniki i system sterowania. Wymiennik ciepła został zoptymalizowany pod kątem wydajnego przepływu ciepła przy zastosowaniu innowacyjnej koncepcji, dzięki której zwiększono przepływ pary wodnej przez materiał magazynujący (zeolity lub materiały podobne do zeolitu). Ponadto zużywa on znacznie mniejszą ilość materiałów i zajmuje mniej miejsca niż podobne wymienniki ciepła dostępne na rynku, a jego produkcja jest opłacalna i łatwa. Rozbudowany system jest przenośny i wyróżnia się pojemnością magazynowania wynoszącą 1000 litrów oraz zdolnością osiągania od 3 do 10 razy wyższej specyficznej gęstości magazynowania niż woda. Technologia HEAT SAVER wykorzystuje ponownie ciepło odpadowe, aby zrównoważyć zmienne zapotrzebowania energetyczne oraz zwiększyć wydajność procesów przemysłowych. Jako alternatywne źródło energii odnawialnej zmniejsza zanieczyszczenie środowiska, zwiększając jednocześnie niezależność od paliw kopalnych, co jest zgodne z celami i filozofią UE.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania