European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Type 2 diabetes and obesity among sub-Saharan African native and migrant populations: dissection of environment and endogenous predisposition

Article Category

Article available in the following languages:

Cukrzyca u migrantów z Afryki

Badanie porównawcze Ghańczyków w Ghanie i za granicą po raz pierwszy pozwoliło na identyfikację czynników ryzyka cukrzycy oraz otyłości w tych populacjach.

Zdrowie icon Zdrowie

Coraz większa zapadalność na otyłość i cukrzycę mieszkających w Europie osób z Afryki Subsaharyjskiej (SSA) świadczy o potrzebie odpowiedniego dopasowana polityki zdrowotnej. Uczestnicy finansowanego przez UE projektu RODAM (Type 2 diabetes and obesity among sub-Saharan African native and migrant populations: Dissection of environment and endogenous predisposition) badali populacje Ghańczyków w Europie i Ghanie, aby zidentyfikować różnice stylu życia, epigenetyce i biochemii, które zwiększają ryzyko cukrzycy typu 2 (T2D) i otyłości u migrantów SSA. W każdym ośrodku badawczym (obszary miejskie i wiejskie w Ghanie oraz trzy Europejskie miasta) naukowcy analizowali dietę, styl życia, wskaźniki biochemiczne i dane genetyczne. Przeprowadzono wywiady i pobrano próbki od niemal 6000 uczestników. Uczestnicy projektu RODAM odkryli, że otyłość i T2D są częstsze na terenach zurbanizowanych Ghany i Europy niż na wiejskich terenach Ghany. Zidentyfikowano również kilka nowych markerów genetycznych cukrzycy i otyłości w populacji Ghańczyków. Reasumując, uczestnicy projektu udowodnili, że za obciążenie chorobami metabolicznymi populacji SSA odpowiada połączenie czynników genetycznych i środowiskowych. Pracownicy służba zdrowia będą mogli wykorzystać te informacje do tworzenia zindywidualizowanych programów interwencyjnych dla populacji migrantów. Takie wyniki będą również sprzyjać świadomemu podejmowaniu decyzji na poziomie krajowym w Europie i krajach sąsiadujących.

Słowa kluczowe

Cukrzyca, migranci, Ghańczycy, otyłość, mieszkańcy Afryki Subsaharyjskiej, RODAM

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania