Skip to main content
European Commission logo print header

Technologies Enhancement for Clean Combustion in Aero-engines

Article Category

Article available in the following languages:

Przyjaźniejsze środowisku spalanie w silnikach lotniczych

Spalanie paliw kopalnych, poza dwutlenkiem węgla, skutkuje emisją wielu innych zanieczyszczeń. Nowatorska technologia spalania daje nadzieję na zminimalizowanie emisji silników lotniczych oraz kosztów, co pomoże pokonać konkurencję.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Emisje pochodzące z silników lotniczych obejmują tlenki azotu (NOx), tlenek węgla (CO), lotne związki organiczne, takie jak niespalone węglowodory, tlenki siarki (SOx) i sadza. NOx ogrywają istotną rolę w zmniejszaniu stężenia ozonu w stratosferze i, wraz z niespalonymi węglowodorami i emisją pyłów, są głównym czynnikiem wpływającym na powstawanie smogu na poziomie gruntu. NOx i SOx tworzą kwaśny smog. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z silników lotniczych przyniesie znaczne korzyści środowisku i zdrowiu publicznemu. Silniki spalinowe zasilane ubogą mieszanką należą do czołowych technologii mogących uczynić transport lotniczy bardziej ekologicznym. Finansowany ze środków UE projekt TECC-AE ("Technologies enhancement for clean combustion in aero-engines") wprowadził stopniową komorę spalania, mającą istotny wpływ na zmniejszenie emisji NOx, niespalonych węglowodorów i CO. Ponadto, naukowcom udało się zmniejszyć masę silnika, uprościć jego konstrukcję i zmniejszyć koszty jego eksploatacji, dzięki ograniczeniom wagi przekładającym się na mniejsze zużycie paliwa i redukcję emisji CO2. W ramach projektu TECC-AE opracowano globalnie zoptymalizowany, kompaktowy układ wtrysku o ultraniskich poziomach emisji NOx (ULN) i niższych temperaturach płomienia, co wpływa na redukcję powstawania NOx. Obejmuje on zoptymalizowany układ chłodzenia i usprawnione techniki, aby zminimalizować oddziaływanie przepływu nieustalonego na układy ULN i spalania. Obliczeniowe modele dynamiki płynów opracowane w ramach projektu zostały wykorzystane do zapewnienia optymalnej wydajności środowiskowej i operacyjnej. Dodatkowo, naukowcom udało się osiągnąć znaczącą redukcję kosztów w zakresie rozwoju, pozyskania, utrzymania i konserwacji oraz pracy. Oczekuje się, że wyniki projektu przyspieszą wdrożenie technologii spalania ubogich mieszanek z wewnętrznie stopniowanym układem wtrysku. Nowa technologia powinna wywrzeć istotny wpływ na środowisko i zdrowie publiczne oraz certyfikację samolotów i konkurencyjność przemysłu lotniczego.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania