Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wykrywanie skażenia wody

Naukowcy opracowali nowatorski system wykorzystujący światło do szybkiego mierzenia zawartości zanieczyszczeń w wodzie.

Technologie przemysłowe

Fotomika wody to młoda dziedzina nauki, zajmująca się szybką i szczegółową analizą wody poprzez badanie interakcji światła z wodą. Tworzone metody mogą po raz pierwszy w dziejach umożliwić analizowanie jakości wody w czasie rzeczywistym. Finansowany ze środków UE projekt AQUASENSE połączył fotomikę wody z technikami obrazowania w bliskiej podczerwieni, tworząc system wykrywania wielu zanieczyszczeń w czasie rzeczywistym umożliwiający szybkie monitorowanie i analizowanie wody. Po przeprowadzeniu szczegółowych szkoleń w dziedzinie monitorowania jakości wody i innych niezbędnych technik wybrano do testów kilka typowych zanieczyszczeń. Przeprowadzono pomiary bazowe dla kilku typów wody w różnych temperaturach, aby określić zróżnicowanie poziomów w przypadku czystej wody. Zidentyfikowano temperaturę i wilgotność powietrza jako czynniki zaburzające wyniki, które należało scharakteryzować i skorygować. Badacze opracowali też algorytmy umożliwiające identyfikację konkretnych substancji skażających, sprawdzając ich skuteczność na znanych zanieczyszczeniach w różnych warunkach. Stwierdzono, że choć czułość nowego systemu nie wystarcza do wykrywania niskich stężeń zanieczyszczeń występujących w wodzie pitnej, mógłby on być przydatny do kontrolowania wód ściekowych. Projekt AQUASENSE stanowi pierwszą próbę wykorzystania światła do pomiaru stopnia zanieczyszczenia wody w czasie rzeczywistym. Uzyskana w toku projektu wiedza praktyczna i techniczna położyła tym samym podwaliny pod przyszłe badania w tej dziedzinie.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania