CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Universal Gasification Process Analyser for Bio Mass and Organic Waste Treatment

Article Category

Article available in the following languages:

Sprzęt do optymalizacji zgazowania biomasy

Jedną z obiecujących alternatyw dla paliw kopalnych w zakresie produkcji energii i ciepła jest wytwarzanie wodoru i biogazu poprzez zgazowanie biomasy i odpadów organicznych. W ramach najnowszego projektu finansowanego ze środków UE opracowano narzędzie do analizowania procesów zgazowania biomasy i odpadów organicznych w szerokim zakresie temperatury i ciśnienia.

Energia icon Energia

Procesy zgazowania, które zazwyczaj występują w wysokich temperaturach i ciśnieniach, dotyczą różnych procesów obróbki różnych rodzajów biomasy i odpadów organicznych. Tłumaczy to potrzebę odpowiedniego sprzętu do pomocy w projektowaniu, optymalizacji i kontroli tych procesów. W związku z tym właśnie powstał projekt 'Universal gasification process analyser for bio mass and organic waste treatment' (GASPRO-BIO-WASTE). W skład konsorcjum projektu wchodzi kilka małych I średnich przedsiębiorstw (MŚP) z doświadczeniem w tworzeniu, produkcji I sprzedaży technologii pomiaru I konwersji biomasy. Trzej partnerzy zajmujący się badaniami I rozwojem technologicznym (RTD) zapewnili wiedzę, umiejętności I sprzęt. Opracowano szereg wysokotemperaturowych czujników stężenia in situ do pomiaru różnych właściwości wytworzonego biogazu, w tym przewodności cieplnej I pojemności cieplnej. Urządzenie kalibracyjne czujników wysokiej temperatury (HT-SCU) działa również jako kalibrator do czujników szerokiego zakresu temperatur. Czujniki te wchodzą w skład uniwersalnego analizatora procesu zgazowania w skali laboratoryjnej (GPA) wraz z analizatorem grawimetrycznym I instalacją do rafinerii gazu. Analizator grawimetryczny może określić zależny od czasu zakres reakcji procesu zgazowania w rzeczywistych warunkach procesu. W instalacji do rafinowania gazu bada się różne metody przetwarzania gazu pod kątem ich zdolności do zmniejszania lub usuwania niebezpiecznych składników z gazów przed ich przejściem do generatora energii. Dane pomiarowe, uzyskane w trakcie projektu I po jego zakończeniu, są przydatne do optymalizacji procesów. Zoptymalizowane procesy zgazowania przyczynią się do stworzenia przyjaznych dla środowiska procesów wytwarzania energii I ciepła I stabilnej energii odnawialnej.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania