Skip to main content

Article Category

Story

Article available in the folowing languages:

Pomagając MŚP „łowić” w oceanach danych

W swoim http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/communication-data-driven-innovation (komunikacie na temat gospodarki opartej na danych), Komisja Europejska przedstawia bogatą gamę środków ukierunkowanych na pomaganie MŚP w eksploatacji dużych zbiorów danych w celu wykorzystywania nowych możliwości komercyjnych.

Wyobraźcie sobie duży zbiór danych a pojawi się obraz bezkresnego oceanu nieskończenie małych bajtów niejednorodnych informacji, na którym nawet największe korporacje ledwo sobie radzą. Statystyki są przytłaczające. Szacuje się, że w każdej minucie świat generuje 1,7 milionów bajtów danych, co odpowiada 360 000 płyt DVD lub ponad 6 megabajtom dziennie na każdego mężczyznę, kobietę i dziecko na naszej planecie. Nawet jeżeli wielki biznes wypracował sposób na przebrnięcie przez duże zbiory danych, aby czerpać zyski z badań naukowych, to jaką nadzieję mogą żywić małe przedsiębiorstwa, zmuszone pokonywać wpław głębie informacji. No cóż, dzięki nowoczesnym i opłacalnym technikom eksploracji danych oraz ludziom o podobnych zainteresowaniach w całej Europie, szanse na udany połów są naprawdę całkiem spore. To fascynujące, że duże zbiory danych mogą oznaczać przełom dla małych i średnich przedsiębiorstw w UE, który skłania Komisję Europejską do promowania bogactwa możliwości uczenia się i innowacji wśród MŚP w ramach programu badań naukowych „Horyzont 2020”. Szerokie perspektywy przed przedsiębiorstwami spoza branży ICT Powstał mit, że sztuka analizowania i rozumienia dużych zbiorów danych jest domeną specjalistów ICT. Chociaż przedsiębiorstwa ICT mogą upatrywać tu nowych szans, otwierają się także ogromne możliwości przed producentami i użytkownikami danych ze wszystkich pozostałych sektorów gospodarki. Na przykład przedsiębiorstwa produkcyjne mogą wykorzystywać analizę dużych zbiorów danych do usprawniania swoich procesów produkcyjnych. Detaliści, którzy muszą sprostać wyzwaniu zaspokajania potrzeb nowej generacji konsumentów, oczekujących dostępności informacji w dowolnym miejscu I czasie, mogą skutecznie wykorzystywać nowe technologie. Jednak MŚP potrzebują pomocnej dłoni, aby zrozumieć, jakie konkretnie pożytki mogą im przynieść duże zbiory danych. Trzeba je przekonać, że to nie musi być kosztowny ani złożony proces. Tutaj właśnie Komisja Europejska ma do odegrania pewną rolę. „Kluczowe znaczenie ma tutaj lepsza analiza danych, umożliwiająca bardziej niezawodne prognozowanie I podejmowanie decyzji biznesowych opartych na dowodach w odniesieniu do rynku MŚP, jak też wobec potrzeb I zachowań klientów oraz możliwości biznesowych” – wyjaśnia Katalin Imrei, specjalistka ds. projektów w zakresie dużych zbiorów danych przy Komisji Europejskiej. Aby tak się stało, MŚP – tworzące mniejsze pod względem wielkości I liczby zbiory danych w porównaniu do swoich większych odpowiedników – potrzebują wysokiej jakości, rzetelnych danych I usług do przeprowadzania nowych doświadczeń, które zaowocują innowacyjnymi produktami I usługami. Tworzenie sieci ośrodków przetwarzania danych – jednego z głównych elementów planów Komisji – będzie mieć zasadnicze znaczenie dla transferu wiedzy I narzędzi na rzecz MŚP. Komisja wspomaga MŚP w tym zakresie już od niemal dekady. Projekt CODE z 2012 r. pomógł na przykład kilkunastu małym przedsiębiorstwom opracować narzędzia do zarządzania opracowaniami naukowymi I dzielenia się nimi. Rozpoczynające działalność niemieckie przedsiębiorstwo RapidMiner, założone w 2006 r. pod nazwą Rapid-I, opracowało oprogramowanie w ramach projektów e-LICO I VISTA-TV, które sprzedawane jest obecnie w 50 krajach. W trakcie dofinansowanego z budżetu 7PR projektu DOPA zgromadzono dane, aby wyposażyć MŚP w informacje finansowe I gospodarcze, do których wcześniej nie miały dostępu. „Współpraca z dużymi przedsiębiorstwami, uczelniami I instytutami badawczymi to klucz dla MŚP do wykorzystania najnowszych B+I w zakresie danych I nowych możliwości biznesowych, na przykład w sytuacjach, w których większe przedsiębiorstwa zlecają MŚP wykonanie specjalistycznych zadań” – stwierdza Katalin Imrei. Inkubator otwartych danych do pobudzania aktywności gospodarczej Projekty poświęcone dużym zbiorom danych otrzymają z programu H2020 około 89 mln EUR w latach 2014-2015. Poświęcone będą badaniom naukowym I innowacjom w zakresie analityki biznesowej, procesom wsparcia decyzji oraz systemom wspomagającym MŚP I przedsiębiorców internetowych. W ramach H2020 powstanie w przyszłym roku „inkubator otwartych danych” z myślą o pomocy MŚP w opracowywaniu prototypowych aplikacji danowych. Inkubator, powiązany z obiektami lokalnymi w całej Europie, wspomoże także przedsiębiorstwa w budowaniu łańcuchów dostaw produktów I usług, opartych na zasobach otwartych danych I będzie zachęcać innych do dzielenia się częścią swoich danych na potrzeby przeprowadzania doświadczeń. Jednak same MŚP powinny także przejść prawdziwą zmianę kulturową, jeżeli chcą korzystać z potencjału dużych zbiorów danych. Wymagać to będzie od nich wypróbowania narzędzi I metod przetwarzania danych poza swoimi małymi strukturami oraz przygotowania na aktywne korzystanie z dużych zbiorów danych w toku procesów podejmowania decyzji. Muszą być gotowe na zanurzenie się w głębinach oceanu informacji I ich aktywną eksplorację.

Słowa kluczowe

Duże zbiory danych, Komisja Europejska, biznes, analityka, 7pr